KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Khoa Điện tử - Viễn thông được Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM ra quyết định thành lập ngày 19 tháng 6 năm 2006. Nguồn gốc của Khoa xem như bắt đầu từ khoảng năm 1956 - 1958 với tên Ban Điện Tử tại Khoa Học Đại Học Đường thuộc Viện Đại Học Sài Gòn.