KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Bản mô tả nội dung môn học chương trình đại học ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

STT Tên môn học Số TC Bắt buộc Nội dung vắn tắt và khối lượng các môn học
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 51 Không kể Giáo dục quốc phòng, Anh văn, Tin học cơ sở và Giáo dục thể chất
Lý luận Triết học Mác-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 5 x Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học và sự vận dụng chúng vào cách mạng Việt Nam.
2 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 x Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.
3 Tư tưởng HCM 2 x Môn học cung cấp cho sinh viên hệ thống quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đời sống cách mạng Việt Nam.
  TỔNG CỘNG 10    
Kinh tế – xã hội
1 Pháp luật đại cương 3 x Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, cũng như bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, đồng thời trang bị một số kiến thức cơ bản liên quan đến Luật phòng chống tham nhũng, từ đó giúp nâng cao ý thức của sinh viên về sống, học tập, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật bên cạnh việc xây dựng ý thức phòng chống tham nhũng trong xã hội.
2 Kinh tế đại cương 2 Môn học trình bày một số vấn đề cơ bản của kinh tế học; các nguyên lý về kinh tế học, mô hình cung cầu và trạng thái cân bằng trên thị trường; lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng và hành vi của doanh nghiệp; các loại thị trường; tổng cung, tổng cầu và đo lường sản lượng quốc gia.
3 Tâm lý đại cương 2 Môn Tâm lý học đại cương trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về đời sống tâm lý con người. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, cũng như trong hoạt động nghề nghiệp sau này.
4 Phương pháp luận sáng tạo 2 Môn học PPLST có mục đích trang bị cho sinh viên hệ thống các phương pháp và các kỹ năng tư duy sáng tạo tiên tiến, được dạy trong nhiều công ty, trường đại học trên thế giới nhằm phát triển nguồn nhân lực sáng tạo. Bởi vì thời đại tri thức đòi hỏi mỗi người phải biết làm việc bằng cái đầu để giải quyết tốt các vấn đề gặp phải và ra các quyết định đúng.
TỔNG CỘNG 5
Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Vi tích phân 1B 3 x Kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên: Tập số thực. Dãy và chuỗi số thực. Sự liên tục, giói hạn, đạo hàm và tích phân Riemann của hàm thực một biến. Phương trình vi phân. Các ứng dụng Matlab cho phép tính vi tích phân.
2 Vi tích phân 2B 3 x Kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên: Tập hợp Rn, Hàm số thực nhiều biến liên tục. Đạo hàm riêng, Đạo hàm hàm số nhiều biến… Cực trị. Tích phân 2 lớp. Tích phân 3 lớp. Tích phân đường loại I và loại II. Định lý Green. Tích phân mặt loại I và loại II. Định lý Stokes. Định lý Gauss–Ostrogradski.
3 Đại số tuyến tính 3 x Môn học trình bày các khái niệm, tính chất và kỹ năng ứng dụng cơ bản nhất của đại số tuyến tính như: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính, các phép toán trên ma trận, ma trận khả nghịch, định thức, không gian vectơ và ánh xạ tuyến tính.
4 Xác suất thống kê 3 x Cung cấp các kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và Lý thuyết thống kê toán. Lý thuyết xác suất – ngành khoa học về các hiện tượng ngẫu nhiên. Lý thuyết thống kê toán phân tích số liệu để đưa ra các mô hình tổng quát và các quyết định thống kê. Các khái niệm cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết, hồi quy và tương quan.
5 Lập trình ứng dụng web với VB.net 1 + 2 x Vận dụng các đặc điểm của .net Framework trong quá trình xây dựng ứng dụng, sử dụng thành thạo ngôn ngữ VB.Net. sử dụng thành thạo các đối tượng trong kiến trúc ADO.NET, xây dựng ứng dụng web với ASP.Net.
6 Điện tử căn bản và Thực hành 3 + 1 x Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về lĩnh vực Điện tử-Viễn thông và phần cứng máy tính. Có kiến thức nền tảng về các linh kiện bán dẫn như nối pn, Diod, transistor nối lưỡng cực (BJT), transistor hiệu ứng trường (FET) và kiến thức cơ bản về vi mạch (IC). Có kiến thức và sự hiểu biết về cách hoạt động phân tích và thiết kế mạch điện tử đơn giản như: mạch chỉnh lưu và lọc, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất và ổn áp, mạch khuếch đại tương tự, mạch logic, mạch dao động tạo sóng sin và sóng vuông.
7 Điện tử số và Thực hành 2 + 0.5 x Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về các hệ cơ số đếm, mạch điện tử số, các kỹ năng thiết kế phần cứng, thiết kế số, các IC số. Sinh viên sau khi hoàn thành học phần phải nắm được các kỹ thuật thiết kế các mạch số đơn giản (cộng, trừ, đa hợp, mã hóa, ghi dịch, đếm . . .), có khả năng phân tích thiết kế và xây dựng một hệ thống tương đối hoàn chỉnh dựa trên các IC số.
8 Nhập môn kỹ thuật 2 + 1 x Môn học Nhập môn Kỹ thuật nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhập môn trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông, các kỹ năng cá nhân cần thiết trong quá trình học tập và kỹ năng nghề nghiệp sau này. Bằng cách áp dụng các kiến thức cơ bản của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông trong các kỹ năng, sinh viên sẽ biết cách áp dụng các kỹ năng để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Các kỹ năng mà sinh viên được học bao gồm: Học tập hiệu quả, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng làm việc nhóm, Quản lý dự án, Giao tiếp kỹ thuật, Đạo đức nghề nghiệp.
9 Điện tử tương tự và Thực hành 3 + 0.5 x Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về mạch tương tự dùng IC thuật toán, cơ sở về mạch opamp tuyến tính và opamp phi tuyến, để sau này hướng về mạch điện tử và mạch viễn thông, hay phần cứng máy tính sâu hơn.
10 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3 Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các dạng chuyển động, các quy luật chuyển động của chất điểm và của các vật thể khác. Trang bị cho sinh viên kiến thức về nhiệt động lực học. Hiểu và vận dụng các định luật bảo toàn trong cơ học. Hiểu và vận dụng các phương trình trạng thái khí lý tưởng, nguyên lý thứ nhất, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học.
11 Vật lý đại cương 2 (Điện tử-Quang) 3 Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về điện trường và từ trường và từ đó hiểu biết về các định luật cũng như các hiện tượng quang học ánh sáng. Hiểu và vận dụng các định luật tương tác giữa các hạt điện tích và tương tác giữa các dòng điện. Hiểu và vận dụng các định luật cơ bản về dòng điện trong các mạch điện. Giải thích và vận dụng các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng.
12 Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 3 Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quang lượng tử, vật lý nguyên tử và hạt nhân. Nắm vững được các định luật, các phương trình cơ bản trong cơ học lượng tử, các khám phá về quang lượng tử, vật lý nguyên tử và hạt nhân để áp dụng trong khoa học và đời sống. Môn học cũng giúp sinh viên có những kỹ năng cơ bản về giải quyết các vấn đề trong khoa học và đời sống xã hội.
13 Khoa học trái đất 2 Môn Khoa học về Trái đất giới thiệu những kiến thức tổng quan về Trái đất liên quan đến các quyển của Trái đất, bên trong Trái đất và bên ngoài Trái đất, bao gồm : vị trí và sự vận hành của Trái đất trong không gian ; thành phần và cấu trúc khí quyển, gió và thời tiết, khí hậu, biến đổi khí hậu; phân bố nước ngọt trong Thuỷ quyển, vận hành của biển và đại dương, các hiện tượng El Nino-La Nina; Địa quyển: thành phần và cấu trúc của vỏ Trái đất, phong hoá, xói mòn-tích tụ, trượt lở đất, cấu tạo bên trong trái đất, động đất, núi lửa, hoạt động của kiến tạo mảng ; tìm hiểu về lịch sử địa cầu thông qua việc ghi nhận dấu tích hoá thạch. Các kiến thức về Khoa học Trái đất là cơ sở cần thiết để hiểu rõ về môi trường tự nhiên của Trái đất.
14 Môi trường đại cương 2
TỔNG CỘNG 36
Ngoại ngữ
1 Anh văn 1 2 + 1 x
2 Anh văn 2 2 + 1 x
3 Anh văn 3 2 + 1 x
4 Anh văn 4 2 + 1 x
Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng
1 Thể dục 1 1 + 1 x
2 Thể dục 2 1 + 1 x
3 Giáo dục quốc phòng 4 x
Tin học cơ sở
1 Tin học cơ sở 1 + 2 x Kiến thức cơ sở về máy tính và các thành phần liên quan, kỹ năng làm việc với các phần mềm văn phòng Microsoft Office, sử dụng các công cụ hổ trợ trên Internet để phục vụ quá trình nghiên cứu, học tập.
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 35    
1 Vật lý linh kiện điện tử 2 x Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về linh kiện điện tử, các kiến thức cơ bản về vật liệu chất bán dẫn, chất bán dẫn trong trạng thái cân bằng, tiếp xúc PN và tiếp xúc kim loại bán dẫn, transistor lưỡng cực, transistor hiệu ứng trường MOS, transistor hiệu ứng trường kênh ngắn, những linh kiện bán dẫn khác và linh kiện quang. Môn học cũng giúp xây dựng kiến thức nền tảng cho chuyên ngành công nghệ chế tạo linh kiện.
2 Tín hiệu, hệ thống và phân giải mạch 3 x Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các tín hiệu thường xuất hiện trong các mạch điện, các hệ thống, các định lý, định luật, các phương pháp phân giải mạch điện, đáp ứng hệ thống trong miền thời gian, bài toán quá độ, đáp ứng hệ thống trong miền tần số, giản đồ Bode, mạng hai cửa.
3 Đo và thiết bị đo và Thực hành 2 + 1 x Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về các loại cảm biến, các phương pháp đo và thiết bị đo:

– Có kiến thức chuyên sâu về các loại cảm biến.

– Có kiến thức chuyên sâu về các kỹ thuật đo lường.

– Có kỹ năng sử dụng và thiết kế một số thiết bị đo lường.

4 Cấu trúc máy tính và Thực hành 3 + 1 x Môn học tập trung vào phân tích và khảo sát tổ chức của một hệ thống máy tính bao gồm: Các cơ sở toán học trong thiết kế máy tính, ALU, bộ nhớ, giao tiếp giữa CPU, bộ nhớ và thiết bị ngoại vi, quy trình xây dựng tập lệnh, lập trình hợp ngữ (assembly), tương tác giữa phần cứng/ phần mềm.

Để minh hoạ cho các lý thuyết và tiếp cận đến kỹ nghệ, một số công cụ phần mềm và phần cứng được đưa vào giảng dạy như SoPC Builder, NIOS II IDE, board mạch DE2 và chương trình đào tạo về môn kiếm trúc máy tính được tài trợ bởi hãng Altera.

5 Mạng máy tính cơ bản và Thực hành 2 + 1 x Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về mạng máy tính căn bản. Các kiến thức nền tảng liên quan đến các thành phần chính yếu trong lĩnh vực mạng máy tinh (khái niệm về mạng máy tính, các ứng dụng, các kiến trúc phân tầng (7 tầng OSI), mạng cục bộ (mạng LAN), các thiết bị mạng, các protocol, TCP/IP, địa chỉ IP, router, …). Môn học cũng giúp xây dựng kiến thức nền tảng cho chuyên ngành mạng ở các năm sau.
6 Vi điều khiển và Thực hành 2 + 1 x Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về Vi điều khiển: kiến thức vi xử lý/ vi điều khiển, hợp ngữ, môi trường phát triển ngôn ngữ, C, ngắt, giao tiếp song song, bộ định thời, USART, SPI, ADC.
7 Phương pháp tính và Matlab và Thực hành 3 + 1 x Cung cấp cho sinh viên các phương pháp số để tìm lời giải gần đúng cho các bài toán khoa học kỹ thuật, gồm các kiến thức về sai số, hội tụ, một số phương pháp tính gần đúng phương trình, hệ phương trình, đạo hàm, tích phân, phép nội suy…  Các phương pháp được trình bày ở dạng tính tay và lập trình trên môi trường Matlab. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình trong Matlab, bao gồm các hàm cơ bản trong Matlab, cấu trúc chương trình, ứng dụng tính toán và đồ hoạ.
8 Xử lý tín hiệu số (DSP) và Thực hành 3 + 1 x Xử lý tín hiệu số là các cách xử lý tín hiệu nhị phân, gồm nhiều chức năng nhưng tiêu biểu là các lọc tần số. Nội dung gồm các chương: tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian, xử lý trong miền thời gian, xử lý trong miền tần số Fourier, biến đổi z, thực hiện lọc số, thiết kế lọc FIR, thiết kế lọc IIR, biến đổi Fourier rời rạc và biến đổi Fourier nhanh.

Môn học này dùng Matlab để mô phỏng tín hiệu, thực hiện các thuật toán cơ bản trong việc xử lý tín hiệu như phân tích tính hiệu, biến đổi Fourier, thiết kế các bộ lọc số, xử lý âm thanh và xử lý ảnh cơ bản.

9 Các hệ thống truyền thông và Thực hành 3 + 1 x Học phần này thuộc cơ sở ngành, còn ở giai đoạn chuyên ngành Viễn thông và Mạng sẽ có các học phần liên quan như Truyền thông số, Mạng viễn thông, Truyền thông không dây, Truyền thông di động, … Do đó học phần này có trọng tâm: Các hệ thống tương tự, tác động của nhiễu lên các hệ thống đó, điều biến số, các hệ thống xung. Ngoài ra học phần này cũng trình bày cơ bản về dung lượng kênh, mã hóa nguồn, mã hóa kênh, và một số hệ thống truyền thông khác. Môn học này còn hướng dẫn sinh viên viết báo cáo kỹ thuật.
10 Thiết kế logic khả trình và Thực hành 3 + 1 x Mục tiêu của học phần này nhằm trang bị cho sinh viên khoa Điện Tử – Viễn Thông các kiến thức cơ bản về thiết kế logic, các họ của linh kiện logic khả trình và ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog HDL. Sinh viên sau khi hoàn thành học phần phải nắm được các kỹ thuật thiết kế các mạch số phức tạp nhờ vào các linh kiện logic khả trình (FPGA, CPLD), có khả năng phân tích thiết kế và xây dựng một hệ thống tương đối hoàn chỉnh trên phần cứng.
11 Giới thiệu ngành Điện Tử-Viễn Thông 1 x Đây là môn học cung cấp tổng quan về việc thực hành tạo ra sản phẩm, quá trình, và xây dựng hệ thống. Môn học này còn trình bày bối cảnh doanh nghiệp điện tử, viễn thông.
KIẾN THỰC CHUYÊN NGÀNH    
Chuyên ngành Điện tử      
1 Vi điều khiển và ứng dụng 2 + 1 x Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thiết kế các hệ thống và ứng dụng sử dụng vi điều khiển, kiến thức nền tảng và khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển như C/C++, Assembly, kiến thức nền tảng về cấu trúc vi điều khiển và các dòng vi điều khiển hiện hành, có kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống tự động, các ứng dụng vi điều khiển.
2 Kỹ thuật mạch điện tử 2 + 1 x Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về kỹ thuật mạch điện tử, các kiến thức nền tảng liên quan đến các mạch điện tử cơ bản, các ghép tầng và phương pháp tính toán, thiết kế các loại mạch điện tử. Môn học cũng giúp xây dựng kiến thức cơ sở cho chuyên ngành Điện Tử nhằm tạo sự sẵn sàng cho các môn học chuyên sâu hơn ở các học kỳ sau.
3 Mạch tích hợp và công nghệ 2 + 1 x Cung cấp cho sinh viên kiến thức về thiết kế mạch tích hợp CMOS ở mức transistor theo quy trình custom design. Hoàn tất môn học sinh viên có khả năng phân tích và thiết kế các mạch tích hợp số cơ bản (một số cell trong thư viện thiết kế số). Các khía cạnh thiết kế được quan tâm bao gồm diện tích mạch, thời gian trì hoãn, và công suất tiêu thụ của mạch. Sinh viên được khuyến khích làm việc theo nhóm, tiến hành thiết kế các khối nhỏ, sau đó kết hợp thành mạch phức tạp hơn.
4 Kỹ thuật lập trình nâng cao 2 + 1 x Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về các nguyên lý, cách thức và kỹ thuật lập trình được sử dụng trong nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, trong đó trọng tâm là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như C# hoặc Java.
5 Cơ sở điện tử y sinh 2 x Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản và cần thiết trong lĩnh vực điện tử y sinh. Thông qua môn học này, sinh viên được trang bị một cách tổng quan, khái quát nhất các kiến thức chính: cơ sở sinh lý học tế bào, các loại tín hiệu y sinh, mạch khuếch đại tín hiệu y sinh, thiết bị điện tử y sinh, công nghệ chẩn đoán trong y sinh, cảm biến sinh học, …, trong đó tập trung giới thiệu các vấn đề cơ bản nhất của từng lĩnh vực nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn chung nhất để có thể học tập một cách hiệu quả khi đi sâu vào chuyên ngành điện tử y sinh.
6 Cơ sở điều khiển tự động 2 x Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển tự động, giúp sinh viên có khả năng phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển tự động trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học.
7 Cảm biến và thiết bị đo nâng cao 2 x Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về các loại cảm biến, các phương pháp đo và thiết bị đo:

–          Có kiến thức chuyên sâu về các loại cảm biến.

–          Có kiến thức chuyên sâu về các kỹ thuật đo lường.

–          Có kỹ năng sử dụng và thiết kế một số thiết bị đo lường.

Môn học cũng giúp xây dựng kiến thức nền tảng và kỹ năng cho sinh viên chuyên ngành Điện tử chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối của chương trình đào tạo.

8 Thiết kế vi mạch số và lõi IP 2 + 1 x Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về lĩnh vực công nghệ, qui trình thiết kế vi mạch nói chung và thiết kế vi mạch số nói riêng. Thông qua môn học, sinh viên có khả năng phối hợp các cổng logic, sử dụng ngôn ngữ Verilog, viết testbench mô phỏng và kiểm tra hoạt thiết kế từ đơn giản đến phức tạp. Môn học cũng giúp sinh viên sử dụng phần mềm để thiết kế, mô phỏng, tối ưu, tổng hợp mạch, layout, kiểm tra timing của thiết kế.
9 Thị giác máy tính 2 x Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về các hệ thống thị giác máy tính, các kiến thức về ảnh số, các thuật toán xử lý cơ bản và chuyên sâu cho hệ thống thị giác máy tính hiện nay (rút trích đặc trưng ảnh, tìm kiếm, so sánh và nhận dạng ảnh…). Môn học còn giới thiệu thư viện OpenCV cho các hệ thống thị giác máy tính từ đó giúp sinh viên xây dựng nên các hệ thống cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình như Matlab, C hoặc Python.
10 Mạch điện tử y sinh 2 + 1 x Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện y sinh thông dụng bao gồm: mạch khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại điện sinh học, mạch lọc tích cực, bộ biến đổi D/A, A/D, các mạch cách ly,v.v. Ngoài ra, môn học còn cung cấp các kỹ thuật mạch điện và các ví dụ ứng dụng cụ thể để sinh viên có thể vận dụng trong thực tế nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.
11 Tập sự 2-3 tháng x
12 Thiết kế vi mạch tương tự 2 + 1 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ thuật trong thiết kế vi mạch tương tự. Môn học này là phần nâng cao của môn mạch tích hợp và công nghệ.  Hoàn thành môn học sinh viên có khả năng phân tích và thiết kế một mạch khuếch đại thuật toán hai tầng trong đó kích thước các linh kiện được tính toán, lựa chọn thông qua phân tích tay và công cụ mô phỏng. Các nội dung trong môn học gồm:  các mạch analog cơ bản, các mạch khuếch đại, đáp ứng tần số, nhiễu trong mạch analog, hồi tiếp, mạch khuếch đại thuật toán CMOS, thiết kế OpAmp cơ bản, mạch SC, mạch chuyển đổi tín hiệu.
13 Các ngôn ngữ cho thiết kế VLSI 2 + 1 Giúp cho sinh viên có khả năng viết, lập trình bằng ngôn ngữ script để điều khiển và kết nối các chương trình khác, hiểu được mức độ mạnh yếu của các ngôn ngữ script, mở rộng ngôn ngữ script để bao gồm các chức năng mới, sử dụng chức năng nhúng ngôn ngữ script vào các công cụ khác, và hiểu được cú pháp và sử dụng các biểu thức mô tả. Các nội dung chính gồm: Linux, Shell programming, ngôn ngữ Tcl/Tk, ngôn ngữ Awk, ngôn ngữ Perl, ngôn ngữ Python.
14 Thiết kế mạch in 2 + 1 Trình bày các kỹ thuật thiết kế mạch in cao cấp và nhiều lớp. Nội dung bao gồm: các kỹ thuật vẽ mạch, tạo footprint, xuất netlist, đặt linh kiện, đi dây trong các board mạch từ đơn giản đến phức tạp, kỹ thuật thiết kế bo mạch tốc độ cao, các phương pháp kiểm tra và dò lỗi trong các bo mạch.
15 Xử lý tín hiệu y sinh 2 + 1 x Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thu nhận tín hiệu y sinh, phân tích đặc tính, mô hình hóa các tín hiệu y sinh cơ bản, khả năng ứng dụng các bộ lọc số, lọc thích nghi trong xử lý tín hiệu y sinh. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về biến đổi wavelet và các thuật toán khác (PCA, ICA, …) ứng dụng trong xử lý ảnh y sinh: tăng cường, dò biên, phục hồi và phân vùng ảnh y tế. Trên cơ sở đó, sinh viên tiến hành mô phỏng thực nghiệm, phân tích và xử lý các dữ liệu y sinh dựa trên phần mềm Matlab.
16 Thiết kế hệ thống trên chip và kiểm định thiết kế 2 + 1 x Môn học này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về các khái niệm, các vấn đề và qui trình thiết kế hệ thống trên chip có sự tích hợp cao tuân theo qui tắc đồng thiết kế phần cứng và phần mềm, và các kiến thức về kiểm tra. Khóa học được xây dựng cho sinh viên nhằm có thể mô hình hóa và xác định các thành phần của hệ thống trên chip ở mức độ cao. Biết cách phân tích hiệu quả các khối chức năng trong hệ thống, hỗ trợ cho quá trình thiết kế. Biết cách mô tả thuật toán, xây dựng kiến trúc phần cứng và phần mềm, hiểu được qui trình thiết kế và thực thi phần cứng dựa trên các yêu cầu, ràng buộc trong thiết kế và thi công. Ngoài ra khóa học trang bị cho sinh viên các kiến thức, phương pháp kiểm tra chức năng hệ thống, đánh giá hiệu quả của thiết kế, thi công qua các yếu tố cho trước như thời gian, công suất, diện tích, ràng buộc của công nghệ. Sau khóa học, sinh viên có thể tự thực hiện một thiết kế hệ thống trên chip và kiểm định theo một qui trình tiêu chuẩn.
17 MEMS, NEMS và Điện tử nano 2 x Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về MEMS, NEMS và linh kiện điện tử nano, các kiến thức cơ bản về MEMS, NEMS và điện tử nano như: vật liệu MEMS, thiết kế MEMS, chế tạo MEMS, phương pháp LIGA, công nghệ chế tạo NEMS, đóng gói MEMS, MEMS gia tốc kế điện dung, MEMS áp suất, những ứng dụng của MEMS. Môn học cũng giúp xây dựng kiến thức nền tảng cho chuyên ngành công nghệ chế tạo linh kiện liên quan với: quá trình chế tạo MEMS, vi gia công bề mặt, vi gia công khối, đóng gói MEMS, điện tử nano.
18 Kỹ Thuật Audio-Video 2 x Cung cấp cho sinh viên cơ sở các kỹ thuật nén dữ liệu số (Entropy, RLC, VLC, Huffman). Đi sâu vào kỹ thuật nén hình ảnh và âm thanh số dựa vào các chuẩn quốc tế về ảnh tĩnh (JPEG) và ảnh động (MPEG từ 1 đến 7). Môn học cũng giúp cho SV có những trải nghiệm về thực tiễn qua các thiết bị số dân dụng: CDR, CDRW, DVD, Digital camera, Video camera, Webcam. Phần cuối đưa ra các chuẩn nén về truyền hình số và truyền hình số độ nét cao (HDTV, Digital TV) và cải tiến về cáp giao diện HDMI chuyển dòng chuỗi bit nguyên thủy số (công nghệ truyền thông mới giao diện cho nguồn số (DVD Blu-ray Set-top-box….) với cáp kênh ống (sink) vào các màn hình hiện đại.
19 Khóa luận tốt nghiệp 10
20 Kiến trúc và lập trình thiết bị di động 2 + 1 Giúp sinh viên một cái nhìn tổng quát về kiến trúc các thiết bị di động nói chung và kiến trúc của thiết bị di động thông minh nói riêng; các kiến thức nền tảng lĩnh vực công nghệ phần mềm liên quan đến lập trình các thiết bị di động và hệ điều hành Android, Windows mobile hay iOS. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng cho lĩnh vực lập trình các thiết bị động để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi. Bên cạnh đó, môn học giúp sinh viên có những trải nghiệm thực tế về quá trình xây dựng một phần mềm trên thiết bị di động.
21 Điện tử công suất 2 + 1 Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về các linh kiện bán dẫn công suất và các bộ biến đổi công suất cơ bản cùng những ứng dụng. Có kiến thức nền tảng về các linh kiện bán dẫn công suất: Diod, SCR, Transistor nối (BJT), MOSFET, IGBT, GTO, MCT, ETO, IGCT, HVIC. Có kiến thức về các bộ biến đổi công suất: Chỉnh lưu có điều khiển, biến đổi điện áp một chiều, biến đổi điện áp xoay chiều, bộ Inverter, bộ biến tần, nguồn DC, và những ứng dụng PESIM, MATLAB-Simulink trong điều khiển động cơ.
22 Seminar tốt nghiệp 4
Chuyên ngành Viễn thông – Mạng
Nhóm kiến thức truyền thông không dây và di động
1 Truyền thông số 2 + 1 x Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về số hóa tín hiệu, mã đường truyền, mã hóa kênh, điều chế & giải điều chế, đồng bộ.
2 Truyền thông không dây 2 + 1 x Bao gồm các vấn đề về kênh truyền, mô hình kênh truyền, các phương pháp cân bằng, phân tập, đan xen, ghép kênh phân chia tần số trực giao, MIMO, phân tích một số chuẩn truyền thông thực tế.
3 Truyền thông di động 2 x Bao gồm các nội dung: cấu trúc mạng di động tế bào và kỹ thuật đa truy cập, các thành phần mạng GSM, cấu trúc kênh, xử lý tín hiệu, thủ tục báo hiệu, quy hoạch mạng, kỹ thuật trải phổ, đa truy cập theo mã, hệ thống di động 3G, các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống di động tương lai.
4 Truyền thông vệ tinh 3 Cung cấp kiến thức về vệ tinh, phương pháp đưa vào quỹ đạo cũng như duy trì quỹ đạo trong thời gian dài, truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao ứng dụng cho truyền thông không dây, di động, internet và nhiều ứng dụng thực tiễn khác.
5 Truyền hình số 3 Cung cấp kiến thức về số hóa tín hiệu truyền hình, nén video số, truyền dẫn tín hiệu truyền hình số.
6 Anten, truyền sóng 3+1 x Cung cấp kiến thức nền tảng về phân tích tín hiệu truyền sóng ở tần số cao cho không dây, các mạch phối hợp trở kháng đường dây, phối hợp công suất, nguyên lý hoạt động của các loại ăng ten cơ bản như ăng ten lưỡng cực, ăng ten YaGi.
7 Điện tử cao tần 2 x Cung cấp các kiến thức cơ bản trong việc khảo sát và phân tích mạch điện tử ở cao tần (tần số từ vài chục MHz – đến vài GHz): khuếch đại, điều hợp tổng trở, độ lợi công suất, ảnh hưởng nhiễu, các mạch dao động và trộn sóng ở tần số cao.
Nhóm kiến thức hệ thống mạng
1 Mạng LAN và mạng không dây 2+1 Bao gồm các khái niệm cơ bản và cấu hình cho Switch, mạng LAN ảo, định tuyến giữa các VLAN, dự phòng trong mạng LAN, nối trong mạng LAN, Wireless LAN
2 Các giao thức định tuyến 3 Bao gồm định tuyến tĩnh, định tuyến động, giao thức định tuyến OSPF, định tuyến EIGRP, Access Control Lists (ACL), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Network Address Translation (NAT)
3 Mạng viễn thông 2 x Bao gồm hệ thống mạng hữu tuyến, kỹ thuật truyền số liệu, thoại trong hệ thống mạng Viễn thông.
4 Công nghệ mạng 2+1 x Cung cấp kiến thức tổng quát về quản trị mạng trên nền Microsoft, từ cài đặt, cấu hình máy chủ, quản lý tài nguyên mạng thông qua các chính sách bảo mật và chinh sách nhóm, cấp phát địa chỉ IP động, hệ thống tên miền hay giao thức VPN hỗ trợ kết nối vào mạng nội bộ từ xa, triển khai thực tế theo yêu cầu của doanh nghiệp.
5 An ninh mạng 2+1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức về bảo mật, đặc điểm của các giao thức bảo mật, nhận diện những ảnh hưởng và mối đe dọa đến hệ thống để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục, cung cấp giải pháp toàn diện cho việc bảo vệ hạ tầng hệ thống mạng.
Nhóm kiến thức truyền thông quang
1 Truyền thông quang 2+1 x Cung cấp về sợi quang, nguồn phát, bộ thu, đặc tính truyền dẫn tín hiệu quang, các thiết bị của hệ thống truyền thông quang.
2 Mạng quang 3 Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về mạng SONET/SDH, công nghệ truyền dẫn trên nền quang như IP, MPLS.
Nhóm kiến thức lập trình di động
1 Kỹ thuật vi xử lý (kết nối các thiết bị IoT) 3+1 Bao gồm lập trình cơ bản dựa trên PIC và arduino, kiết nối các cảm biến thông qua mạng WiFi, GSM, Bluetooth, LAN.
2 Cơ sở lập trình trong viễn thông

(lập trình hướng đối tượng với Java)

2 Cung cấp kiến thức về lập trình hướng đối tượng với Java gồm lớp, biến và toán tử, mảng, chuổi, và các hàm xử lý mảng, chuổi, kỹ thuật kế thừa, kỹ thuật đa hình và đệ qui, phạm vi truy cập hàm, biến, lớp, xử lý ngoại lệ
3 Hệ điều hành di động 2 Giới thiệu về các thiết bị di động, các hệ điều hành hiện nay được sử dụng phổ biến: iOS, Windows Mobile, Android, lập trình một số ứng dụng cơ bản trên các thiết bị di động.
4 Lập trình di động 3 Bao gồm phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành Android: cấu trúc giao diện, làm việc với hệ thống file, Date, time, font, resource, Intents, Broadcast Receivers, GPS. Phần lập trình trên iOS sẽ bao gồm các frameworks, class thông dụng, Window, Views, xử lý dữ liệu, xử lý sự kiện, xử lý đồ họa, xử lý audio/video, BSD Sockets, Peer to Peer
Nhóm kiến thức nghề nghiệp
1 Tập sự 3 Học phần này giúp sinh viên tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế tại các công ty trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông. Điều này giúp sinh viên củng cố các kiến thức được học tại nhà Trường, nâng cao kỹ năng thực hành, bổ sung kinh nghiệm làm việc thực tế, góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
2 Khởi nghiệp 3 Bao gồm: nhận biết cơ hội và tạo ý tưởng, phân tích tính khả thi, viết kế hoạch kinh doanh, phân tích đối thủ cạnh tranh, phát triển mô hình kinh doanh hiệu quả, thiết lập chuẩn mực đạo đức và qui định, đánh giá khả năng tài chính của một đầu tư mới, xây dựng nhóm liên doanh, các vấn đề tiếp thị, sở hữu trí tuệ.
3 Khóa luận TN 10 Sinh viên sẽ thực hiện một nghiên cứu đơn giản hoặc thiết kế một hệ thống thực tế liên quan đến một trong các hướng chuyên môn trên dưới sự hướng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được rèn luyện kỹ năng tìm, đọc tài liệu, kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật.
4 Seminar tốt nghiệp 4 Sinh viên sẽ thực hiện tìm hiểu một vấn đề liên quan đến lĩnh vực viễn thông mạng, không bắt buộc phải có thực nghiệm. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được rèn luyện kỹ năng tìm, đọc tài liệu, kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật.
Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng
1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật và thực hành 4 x Cung cấp cho sinh viên các phương pháp để tìm được thuật toán phù hợp ứng với cấu trúc dữ liệu ban đầu (tìm kiếm, sắp xếp, một số cấu trúc dữ liệu mới: dánh sách liên kết, cây nhị phân…)
2 Lập trình hướng đối tượng và thực hành 3 x Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng, ứng dụng và các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến hiện này (cách thức tiếp cần một bài toán lập trình theo phương pháp hướng đối tượng từ đặc tả đối tượng, mô tả thuộc tính, phương thức của đối tượng từ đó xây dựng nên các lớp đối tượng, kỹ thuật thừa kế, kỹ thuật đa hình, bao đóng hay chồng toán tử…
3 Thiết kế VLSI và thực hành 4 x Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về lĩnh vực công nghệ thiết kế vi mạch VLSI, các kiến thức căn bản về cấu tạo và hoạt động của các phần tử logic bán dẫn, cũng như các hiệu ứng sinh ra trong quá trình thiết kế vi mạch, trang bị những kỹ năng thiết kế vi mạch cần thiết cho sinh viên thông qua các đồ án nhỏ về sử dụng các công cụ thiết kế và cũng như giải các bài toán đặt ra trong quá trình thiết kế vi mạch.
4 Thiết kế VLSI nâng cao và thực hành 3 Môn hôc tiếp cận với qui trình thiết kế IC số, cung cấp các kiến thức cơ bản từ khâu chuẩn bị, viết code, thiết kế, kiểm tra, layout và kiểm tra một chip hoàn chỉnh. Kết thúc môn học sinh viên có thể tự mình thiết kế, kiểm tra hoàn chỉnh một ứng dụng nhỏ.
5 Kiến trúc Bus 2 Môn học tập trung vào phân tích và khảo sát kiến trúc bus của một hệ thống (chủ yếu tập trung vào máy tính cá nhân – PC).  Các kiến thức liên quan đến quá trình phân xử bus bao gồm: Các bộ giải mã địa chỉ, xử lý ngắt, truy xuất bộ nhớ trưc tiếp (DMA), đồng hồ thời gian thực… Kiến trúc PCI và PCIe cũng được đề cập.
6 Thiết kế SoC và thực hành 3 x Tập trung vào các nội dung thiết kế SoC trên FPGA (SoPC) ở cả hai khía cạnh tích hợp phần cứng và phần mềm. Việc tích hợp các khối Master/ Slave vào hệ thống và phần mềm điều khiển (Nios II IDE) cũng được phân tích và thiết kế.
7 Hệ thống nhúng và thực hành 3 x Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết để sử dụng, quản trị hệ hệ thống nhúng, cài đặt và quản trị các hệ điều hành nhúng. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu khái quát các kỹ thuật phần cứng cũng như phần mềm giúp sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng nhúng từ cơ bản tới phức tạp.
8 Bộ nhớ máy tính 3 Cung cấp các kiến thức về cấu trúc các loại bộ nhớ, các bộ điều khiển bộ nhớ (memory controller) cho DRAM. Sự phân cấp bộ nhớ cũng được đề cập.
9 Lập trình mạng và thực hành 3 Môn học này nhằm cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan đến xây dựng các ứng dụng mạng máy tính, hiểu các loại ứng dụng cần lập trình mạng, cách thức thực hiện của từng loại ứng dụng và lựa chọn các giải thuật, các giao thức lập trình mạng phù hợp cho các loại ứng dụng mạng khác nhau. Ngôn ngữ lập trình phổ biến như C và Java để thực hành xây dựng các ứng dụng lập trình mạng cơ bản như giao tiếp giữa các máy tính, gửi nhận mail, truyền file hay thực hiện các trang web cơ bản.
10 Lập trình Java và thực hành 3 Thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành tự chọn, môn học trang bị kiến thức về lập trình Java. Bước đầu tiếp cận phát triển ứng dụng với ngôn Java, là tiền đề học các môn “Lập trình di động” và “Hệ thống nhúng” và có thêm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, môn học cung cấp cho sinh viên khả năng tự học một ngôn ngữ lập trình mới.
11 Lập trình ứng dụng trên thiết bị di động và thực hành 3 x Thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng để có thể viết các ứng dụng chạy trên thiết bị di động, cụ thể là thiết bị di động chạy hệ điều hành Android. Môn học cung cấp cho sinh viên khả năng tự học cách viết ứng dụng cho các thiết bị di động chạy các nền tảng khác như iOS, Windows Phone, …
12 Cơ sở dữ liệu 2 Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về cơ sở dữ liệu (thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu), kiến thức cơ bản liên quan đến các hệ thống cơ sở dữ liêu, ứng dụng của cơ sở dữ liệu, lựa chọn hệ thống cơ sở dữ liệu phù hợp với từng ứng dụng trong thực tế. Khóa học cũng giúp sinh viên hiểu và thực hiện các bước của việc thiết kế cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa mô hình dữ liệu. Sinh viên được trang bị kiến thức về đại số quan hệ, các phép toán trên đại số quan hệ là cơ sở để tiếp cận và học ngôn ngữ lập trình truy vấn dữ liệu, đây là ngôn ngữ phục vụ khai thác dữ liệu được đặt trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
13 Nhập môn xử lý ảnh và video và thực hành 3 Cung cấp các khái niệm và kỹ thuật cơ bản dùng trong xử lý ảnh và video. Một số phép biến đổi (DCT, Wavelet …) dùng trong xử lý ảnh/ video được phân tích. Các chuẩn nén như Jpeg, Mpeg, H264 … cũng được giới thiệu và phân tích.
14 Mạng máy tính nâng cao và thực hành 3 x Cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao, chuyên sâu về mạng máy tính như định tuyến, chọn đường đi trên mạng, kiến thức về Router & Switch, trang bị cho sinh viên kỹ năng chuyên sâu để có thể xây dựng, quản trị hạ tầng mạng thông qua các dịch vụ như DNS, Web, DHCP, Active Directory, E-mail, FTP, Telnet…
15 Công nghệ mạng 2 Bổ sung cho sinh viên kiến thức nâng cao về mạng máy tính, các công nghệ kết nối mạng cục bộ Ethernet, Virtual LAN, Local ATM, LAN ARCnet…Kỹ thuật kết nối mạng diện rộng WAN, các công nghệ mạng tích hợp số đa dịch vụ băng rộng B-ISND, Frame Relay, X.25, SDMS và ATM. Bên cạnh đó, mạng tốc độ cao thuê bao số xDSL, công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức IP/MPLS, chuyển mạch mềm trong NGN cũng là nội dung của môn học này.
16 An ninh mạng và thực hành 3 Cung cấp cho sinh viên kiến thức về bảo mật, đặc điểm của các giao thức bảo mật, nhận diện những ảnh hưởng và mối đe dọa đến hệ thống để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục. Cung cấp giải pháp toàn diện cho việc bảo vệ hạ tầng hệ thống mạng, giúp sinh viên kỹ năng cơ bản để có thể xây dựng hạ tầng và giảm thiểu các môi nguy hại trong hệ thống mạng nhằm đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn và sẵn sàng cao.
17 Nhập môn mã hóa – mật mã 2 Giới thiệu các kiến thức cơ bản về mã hóa – giải mã mật mã bao gồm các kiến thức liên quan đến cơ sở toán học trong lĩnh vực mã hóa và mật mã, áp dụng vào các bài toán thực tế về mã hóa thông tin. Các chủ đề chính như cơ sở lý thuyết số và ứng dụng trong mã hóa, các bài toán trong lý thuyết số ứng dụng vào mã hóa thông tin, phân tích các hệ mã và ứng dụng…
18 Kiến trúc Bus 2

 

 

Môn học tập trung vào phân tích và khảo sát kiến trúc bus của một hệ thống (chủ yếu tập trung vào máy tính cá nhân – PC).  Các kiến thức liên quan đến quá trình phân xử bus bao gồm: Các bộ giải mã địa chỉ, xử lý ngắt, truy xuất bộ nhớ trưc tiếp (DMA), đồng hồ thời gian thực… Kiến trúc  PCI và PCIe cũng được đề cập.
19 Kết nối và thu nhận dữ liệu trong IoT và thực hành 3 Một số kỹ thuật kết nối và thu nhận dữ liệu phổ biến được dưa vào phân tích. Tập trung chính vào truyền không dây là Wifi, Lora, Zigbee và Bluetooth năng lượng thấp. Một số phương pháp truyền có dây (I2C, SPI …) cũng được giới thiệu.
20 Hệ điều hành và thực hành 3 Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về hệ điều hành, các khái niệm, phân loại và các loại hệ điều hành phổ biến hiện nay. Môn học hướng dẫn cho sinh viên hiểu nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, các nội dung liên quan đến tiến trình, quản lý tiến trình, đồng bộ và deadlock. Sinh viên biết và hiểu được các giải thuật về phân chia tiến trình, xử lý deadlock. Ngoài ra sinh viên nắm được việc quản lý các thiết bị I/O của hệ điều hành, cách quản lý bộ nhớ, phân chia bộ nhớ và quản lý tập tin trong hệ điều hành.
21 Tập sự 2-3 tháng 3 x Sinh viên thực tập trong môi trường thực tế của doanh nghiệp.
22 Khóa luận TN 10
23 Seminar TN 4