KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Chuẩn đầu ra chương trình đại học chính quy

Chuẩn đầu ra 1 (EL01): Ứng dụng các kiến thức toán học, vật lý, tin học vào lĩnh vực điện tử-viễn thông.

Chuẩn đầu ra 2 (EL02): Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, vận hành hệ thống điện tử – viễn thông phù hợp với xu thế phát triển của ngành.

Chuẩn đầu ra 3 (EL03): Thiết kế, thực hiện các thực nghiệm trong lĩnh vực điện tử – viễn thông.

Chuẩn đầu ra 4 (EL04): Sử dụng các kỹ thuật, công cụ kỹ thuật hiện đại, tài nguyên trong lĩnh vực điện tử – viễn thông.

Chuẩn đầu ra 5 (EL05): Tạo ra các giải pháp khả thi và sáng tạo để giải quyết vấn đề phức tạp.

Chuẩn đầu ra 6 (EL06): Hoàn thiện khả năng làm việc độc lập, thích ứng với sự phát triển xã hội, học tập suốt đời, hành xử chuyên nghiệp.

Chuẩn đầu ra 7 (EL07): Tham giam làm việc nhóm, điều hành nhóm và quản lý nhóm hiệu quả.

Chuẩn đầu ra 8 (EL08): Trình bày lưu loát các vấn đề và giải pháp cho người khác hiểu bằng trình bày miệng và viết báo cáo kỹ thuật.

Chuẩn đầu ra 9 (EL09): Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Chuẩn đầu ra 10 (EL010): Thực hành tư duy sáng tạo.

Chuẩn đầu ra 11 (EL011): Có trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, phục vụ cộng đồng.

Chuẩn đầu ra 12 (EL012): Ứng dụng các kiến thức điện tử – viễn thông để nhận diện, giải quyết các vấn đề trong thực tế.