KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Chương trình đào tạo và thời khóa biểu học kỳ 2 – năm học 2016 – 2017

Sau khi đăng ký học phần thì có 2 môn bị hủy do không đủ sinh viên đăng ký là:

DTV440 – Thiết kế hệ thống mạng VT
DTV411 – Công nghệ mạng

Các bạn đã đăng ký 2 môn này có thể liên hệ Văn phòng khoa để làm đơn hủy môn và đăng ký môn bổ sung nếu cần.

Học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 20/02/2017.

Chương trình đào tạo và thời khóa biểu của học kỳ 2 năm học 2016 – 2017:

CT Dao tao_HK2_2016-2017

[DTVT] TKB HK2 2016 2017 (18-2-2017)

TKB K16 – LichtranoHK2