KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Chương trình Cao học

1. NHU CAÀU KINH TEÁ XAÕ HOÄI vaø MUÏC TIEÂU ÑAØO TAÏO1 

Nhu caàu kinh teá xaõ hoäi

Ø      Treân theá giôùi hai coâng nghieäp baùn daãn vaø linh kieän ñieän töû ñaõ vöôït qua hai coâng nghieäp truyeàn thoáng khoång loà laø saét theùp vaø oâ toâ.

Ø      Treân theá giôùi nhu caàu vi maïch trong 11 naêm, 1990 – 2000, ñaõ taêng 5 laàn, töø 54,5 tyû USD leân 250 tyû USD. Vôùi ñaø taêng naøy nhu caàu seõ vaøo khoaûng 1000 tyû USD naêm 2010. Phaàn chia cho Vieät Nam tính theo ñaàu ngöôøi laø 16 tyû USD.

Ø      Ngaøy nay gaàn nhö lónh vöïc naøo cuõng duøng caùc vi maïch (chip) ñieän töû: ñoà chôi, ñieän töû tieâu duøng, ñieän thoaïi di ñoäng, maùy tính, vieãn thoâng, quaân söï, y teá…

Ø      Vi ñieän töû ñaõ ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa nhieàu nöôùc chaâu AÙ trong vaøi chuïc naêm qua. Tröôùc tieân laø Nhaät, Ñaøi Loan, Haøn Quoác, sau laø Maõ Lai, Phi-lip-pin roài Trung Quoác…

Ø      ÑHQG TP.HCM, khu coâng ngheä cao TP.HCM, nhieàu coâng ty nhö Renesas, Intel, Global Cybersoft, SDS, Nidec… coù nhu caàu tuyeån duïng Cöû nhaân, Kyõ sö vaø Thaïc só veà Vi ñieän töû.

Ø      Nhieàu tröôøng Ñaïi hoïc muoán ñaøo taïo veà vi ñieän töû nhöng thieáu giaûng vieân.

Muïc tieâu ñaøo taïo 

          Ñaøo taïo Thaïc só vaø Tieán só veà Vi ñieän töû bao goàm thieát keá vi maïch vaø saûn xuaát vi maïch laøm vieäc ôû coâng nghieäp, caùc tröôøng Ñaïi hoïc, vieän nghieân cöùu…

          Chöông trình cung caáp kieán thöùc naâng cao veà vaät lyù linh kieän ñieän töû, kyõ naêng thieát keá vi maïch vaø coâng ngheä saûn xuaát. Ñaây laø caàu noái giöõa Ñaïi hoïc vaø doanh nghieäp, keát hôïp chöông trình ñaøo taïo haøn laâm vaø caùc haït ñoäng saûn xuaát. Muïc ñích laø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc ñöôïc trang bò nhöõng kieán thöùc môùi phuø hôïp vôùi thöïc teá saûn xuaát hoaëc ñaøo taïo vaø nghieân cöùu khoa hoïc.

  

2. CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH vaø KEÁ HOAÏCH ÑAØO TAÏO

Chương trình Cao học Đào tạo Thạc sĩ:
          Kieán thöùc chung (tin hoïc, ngoaïi ngöõ) :    18 ñvht

     Soá ñvht coù theå giaûm xuoáng tuøy thuoäc quy ñònh cuûa ÑHQG TP.HCM.       

          Kieán thöùc chuyeân ngaønh baét buoäc     :    30-33 ñvht

          Kieán thöùc chuyeân ngaønh töï choïn      :    8-10 ñvht

          Thöïc taäp/taäp söï toát nghieäp              :   5 ñvht

          Luaän vaên                                       :    20 ñvht

Toång coäng khoaûng 85 ñvht.

Phöông thöùc ñaøo taïo

          Ñaøo taïo taäp trung 2 naêm hoaëc baùn taäp trung 3 naêm.

          Ñaøo taïo baèng tieáng Anh (giaûng daïy vaø taøi lieäu hoïc taäp, tham khaûo ñeàu laø tieáng Anh).

Keá hoaïch ñaøo taïo

          Caùc hoïc vieân truùng tuyeån hoïc taêng cöôøng tieáng Anh kyõ thuaät trong 3 thaùng (200 tieát, töông ñöông 12 ñvht) roài hoïc chuyeân moân. Hoïc vieân khoâng phaûi hoïc moân ngoaïi ngöõ trong chöông trình Cao hoïc thoâng thöôøng nöõa. Ngoaøi ra caùc hoïc vieân töï hoïc theâm tieáng Anh ñeå ñaït chöùng chæ C hoaëc hôn sau 12 thaùng ñoái vôùi heä taäp trung 2 naêm hoaëc sau 18 thaùng ñeán vôùi heä baùn taäp trung 3 naêm. Keá hoaïch naøy coù theå thay ñoåi neáu tröôøng ÑHKHTN quy ñònh khaùc ñi.

          Toå chöùc thaønh nhoùm hoïc phaàn (6-7 nhoùm) theo nhö ñang aùp duïng ôû tröôøng ÑHKHTN, tuy nhieân thôøi bieåu phaûi linh hoaït ñeå thích öùng vôùi lòch coâng taùc ñoät xuaát cuûa Giaùo sö thænh giaûng.

Chöông trình NCS ñaøo taïo Tieán só

          Trong moät hai naêm ñaàu chöa tuyeån sinh nghieân cöùu sinh.

          Sau moät hai naêm seõ tuyeån sinh nghieân cöùu sinh trong nöôùc hoaëc du hoïc do ngaân saùch nhaø nöôùc. NCS trong nöôùc theo cheá ñoä ñoàng höôùng daãn nhaát laø vôùi caùc giaùo sö nöôùc ngoaøi tham gia giaûng daïy.

          Chöông trình ñaøo taïo Tieán só trong nöôùc seõ theo caùc quy ñònh cuûa ÑHQG TP.HCM. Taát caû caùc khaâu giaûng daïy, taøi lieäu tham khaûo, luaän aùn… ñeàu söû duïng tieáng Anh gioáng nhö ôû Cao hoïc.

 

4. ÑOÄI NGUÕ GIAÛNG VIEÂN VAØ QUAÛN LYÙ

Ñoäi nguõ giaûng vieân cô höõu vaø thænh giaûng

      Haàu heát ñaõ kyù thoûa thuaän vaø gôûi lyù lòch khoa hoïc: xem PHUÏ LUÏC 6.

      Taát caû ñeàu coù theå giaûng daïy baèng tieáng Anh ôû möùc ñoä löu loaùt khaùc nhau, trong ñoù phaàn lôùn ñaõ giaûng daïy vaø thuyeát trình baèng tieáng Anh.

 

Giaûng vieân

Cô quan/nöôùc

Moân hoïc

GS. TS Ñaëng Löông Moâ

Coá vaán ñieàu phoái chöông trình

Moâ hình hoùa linh kieän baùn daãn

PGS. TS Nguyeãn Höõu Phöông

Phuï traùch Khoa Ñieän töû – Vieãn thoâng

Caùc thuaät toaùn xöû lyù tín hieäu soá cho VLSI

PGS. TS Ñinh Syõ Hieàn

Khoa Ñieän töû – Vieãn thoâng

Vaät lyù linh kieän baùn daãn naâng cao

TS Leâ Höõu Phuùc

Khoa Ñieän töû – Vieãn thoâng

Thieát keá vi maïch töông töï vaø soá naâng cao

GS. TS Leâ Khaéc Bình

ÑHKHTN

Coâng ngheä maøng moûng trong vi maïch

PGS. TS Nguyeãn Quoác Khaùnh

ÑHKHTN

Linh kieän löôïng töû

TS Ñaëng Vaên Toû

ÑHKHTN

Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc

TS Nguyeãn Chaùnh Kheâ

Khu CNC TP.HCM

Coâng ngheä in khaéc nano

TS Traàn Xuaân Phöôùc

ÑHBK TP.HCM

Thieát keá vi maïch tín hieäu hoãn hôïp

TS Phan Hoàng Phöông

ÑHBK TP.HCM

Heä thoáng vi cô ñieän töû

TS Nguyeãn Vuõ Thaéng

ÑH Baùch Khoa Haø Noäi

Thieát keá maïch VLSI

GS. TS Nguyeãn Nhöït

Myõ

Thieát keá maïch VLSI

GS. TS Traàn Trí Naêng

Myõ

Coâng ngheä maøng moûng trong vi maïch

TS Traàn Coân Luaân

Myõ

Thieát keá chíp boä nhôù

TS Thaùi Hoàng Lam

Myõ

Heä thoáng nhuùng

TS Mori Kiyoshi

(Nguyeãn Taán Ñuû)

Myõ

 

TS Phaïm Baù Tuaân

Thuïy Só

Coâng ngheä cheá bieán vaø kieåm tra vi maïch

GS. TS Hara Tohru

Nhaät

Coâng ngheä cheá bieán vaø saûn xuaát baùn daãn

  GS. TS Saito Yoshifuru

Nhaät

Phöông phaùp toaùn soá moâ phoûng linh kieän baùn daãn

  GS. TS Asada Kunihiro

Nhaät

Seminar chuyeân ñeà

        TS Nakagawa Akio

Nhaät

Quaûn lyù heä thoáng chaát löôïng

        TS Hayashi Keijiro

Nhaät

Thieát keá vi maïch tín hieäu hoãn hôïp

 

Ghi chuù

          1 / Do coù nhieàu giaûng vieân hôïp taùc neân moät moân hoïc coù theå do 2 ngöôøi phuï traùch , ai thuaän lôïi nhaát ôû töøng thôøi ñieåm seõ daïy moân ñoù .

          2 /  Khi thöïc söï trieån khai chöông trình seõ coù theå thay ñoåi giaûng vieân ôû moät soá moân.

Ñoäi nguõ quaûn lyù

          Khoa ñaõ quaûn lyù ñaøo taïo sau ñaïi hoïc chuyeân ngaønh Vaät lyù voâ tuyeán vaø ñieän töû töø khoaûng naêm 1985. Ngoaøi  ra  coøn coù GS. TS Ñaëng Löông Moâ coá vaán vaø ñieàu phoái chöông trình, TS Ñaëng Vaên Toû (khoa Vaät lyù) toát nghieäp Thaïc só AIT vaø Tieán só Ñaïi hoïc New South Wales gaàn ñaây.

 

9. COÂNG TAÙC TUYEÅN SINH CAO HOÏC

Tuyeån sinh Cao hoïc

          Chæ tieâu tuyeån sinh Cao hoïc laø 25 ngöôøi. Vì lyù do hoïc phí, trình ñoä tieáng Anh, trình ñoä chuyeân moân… neân hieän taïi raát khoù öôùc tính soá löôïng ñaêng kyù vaø truùng tuyeån seõ laø bao nhieâu. Tuy nhieân neáu khoùa ñaàu tieân ñoâng, ñeà nghò ÑHQG TP.HCM cho tuyeån ñeán toái ña 30. Caùc ñôït tuyeån sinh sau chæ tieâu laø 25 hoaëc 20 tuøy tình hình.

          Do coù nhieàu giaûng vieân hôïp taùc neân vieäc höôùng ñeán luaän vaên Thaïc só coù theå giaûi quyeát ñöôïc.

Caùc moân thi tuyeån:

                             1 / Ngoaïi ngöõ: Tieáng Anh.

                             2 / Cô baûn: Vaät lyù linh kieän baùn daãn (Semiconductor Device Physics).

                             3 / Cô sôû: Ñieän töû töông töï vaø soá (Analog and Digital Electronics).

                             4 / Chuyeân ngaønh: Thieát keá logic (Logic Design).

          Thi moân ngoaïi ngöõ nhö ñoái vôùi thí sinh cao hoïc thoâng thöôøng. Nhöõng ngöôøi truùng tuyeån seõ hoïc taêng cöôøng tieáng Anh kyõ thuaät vaø töï hoïc theâm nhö ñaõ noùi ôû muïc 2.

          Caùc moân cô baûn, cô sôû vaø chuyeân ngaønh thi baèng tieáng Vieät. Ñeà cöông thi, noùi chung,  gioáng nhö caùc moân hoïc coù cuøng teân trong chöông trình ñaøo taïo Ñaïi hoïc cuûa khoa Ñieän töû – Vieãn thoâng tröôøng ÑHKHTN nhöng coù tính giaûn.

          Ñeà cöông chi tieát caùc moân thi tuyeån: Xem PHUÏ LUÏC 3.

Ñoái töôïng döï tuyeån:

Cöû nhaân, Kyõ sö vaø Thaïc só veà Ñieän Töû – Vieãn Thoâng – Kyõ Thuaät Maùy Tính (coù hoïc veà ñieän töû, vi ñieän töû).

Ñoái töôïng phaûi qua chuyeån ñoåi:

 Toát nghieäp ñaïi hoïc hoaëc cao hoïc caùc chuyeân ngaønh gaàn, hoïc 5 moân chuyeån ñoåi. Tröôùc tieân ñoái vôùi chuyeân ngaønh ñaøo taïo sau ñaïi hoïc Ñieän töû kyõ thuaät höôùng Vi ñieän töû, chuyeân ngaønh ñöôïc goïi laø gaàn khi chöông trình ñaøo taïo Ñaïi hoïc coù ít nhaát 3 moân trong 8 moân sau ñaây. Veà teân goïi coù theå khaùc ñi nhöng noäi dung vaø soá tieát hoïc cuûa moät moân khoâng ñöôïc khaùc quaù khoaûng 30% so vôùi moân töông öùng trong chöông trình ñaøo taïo Ñaïi hoïc cuûa khoa. Theo ñònh nghóa naøy thì coù khaù nhieàu chuyeân ngaønh ôû caùc tröôøng Ñaïi hoïc thuoäc loaïi chuyeân ngaønh gaàn. Ñònh nghóa veà sau coù theå thay ñoåi . Taùm moân ñeå ñoái chieáu laø

1/      Ñieän töû hoïc (Electronics)

2/      Tín hieäu vaø heä thoáng (Signals and Systems)   

3/      Vaät lyù linh kieän baùn daãn (Semiconductor Device Physics)

4/      Ñieän töû töông töï (Analog Electronics)

5/      Ñieän töû soá (Digital Electronics)

6/      Xöû lyù tín hieäu soá (Digital Signal Processing )

7/      Vi ñieän töû (Microelectronics)

8/      Thieát keá logic (Logic Design)

Caùc moân chuyeån ñoåi:

Naêm moân chuyeån ñoåi laø

1/    Tín hieäu vaø heä thoáng (Signals and Systems)

2/    Vaät lyù linh kieän baùn daãn (Semiconductor Device Physics)

3/    Ñieän töû töông töï (Analog Electronics)

4/    Ñieän töû soá (Digital Electronics)

5/    Thieát keá logic (Logic Design)

Moân naøo coù trong chöông trình hoïc cuûa ñoái töôïng thí sinh (theå hieän ôû baûng ñieåm toát nghieäp) seõ ñöôïc mieãn.

Ñeà cöông chi tieát caùc moân chuyeån ñoåi : Xem PHUÏ LUÏC 4

          Vieäc toå chöùc giaûng daïy caùc moân chuyeån ñoåi seõ coù qui ñònh cuûa khoa tuøy theo soá löôïng ngöôøi ñaêng kyù vaø soá löôïng moân phaûi hoïc chuyeån ñoåi cuûa hoï.

Ø      Toå chöùc oân taäp, coâng taùc ra ñeà, chaám thi… nhö ñoái vôùi caùc cao hoïc thoâng thöôøng.

Tuyeån sinh NCS

          Nhö ñaõ trình baøy ôû muïc 2, tröôùc maét chöông trình chöa ñaøo taïo baäc Tieán só . Sau moät hai naêm , vieäc tuyeån sinh NCS trong nöôùc hoaëc du hoïc do ngaân saùch nhaø nöôùc seõ theo caùc quy ñònh cuûa ÑHQG TP.HCM