KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Kết quả xét chuyên ngành đợt 01/2022 (cập nhật 06/02/2022)

Sau thời gian đăng ký bổ sung với các trường hợp thuộc điều 2 của quy định xét chuyên ngành và phản hồi (nếu có) về kết quả xét chuyên ngành dự kiến, Khoa Điện tử – Viễn thông công bố kết quả xét chuyên ngành đợt 01/2022 như sau:

  • Số lượng đăng ký xét chuyên ngành: 304 sinh viên
  • 17/304 sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành trong đợt xét này (không đủ điều kiện xét cả 03 chuyên ngành hoặc không làm đơn xét bổ sung đối với các sinh viên thuộc điều 2 của quy định xét chuyên ngành).
  • 287/304 sinh viên đủ điều kiện xét vào chuyên ngành.
  • Chuyên ngành Điện tử: 56/287 sinh viên (~20%)
  • Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 113/287 sinh viên (~39%)
  • Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 118/287 sinh viên (~41%)

Kết quả xét chuyên ngành cụ thể: nhấn vào đây