KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Kết quả xét chuyên ngành Khóa 2018 đợt 03/02/2021

QUY ĐỊNH XÉT CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018:

  • Điều kiện tiên quyết khi xét vào một chuyên ngành là tổng điểm của 02 môn xét chuyên ngành phải lớn hơn hoặc bằng 10 và không có môn học nào trong 02 môn này dưới 4 điểm.
  • Nếu sinh viên không đạt được điều kiện ở cả 02 nguyện vọng thì sinh viên làm đơn gửi cho BCN khoa để xem xét vào chuyên ngành còn lại nếu điều kiện xét vào chuyên ngành này thỏa. Nếu sinh viên không làm đơn hoặc không đủ điều kiện vào cả 03 chuyên ngành thì sẽ phải nộp đơn xét vào đợt sau (sau khi đã thi lại hoặc cải thiện điểm môn học).
  • Trong trường hợp số sinh viên đăng ký vào một chuyên ngành quá đông (lớn hơn 50%) hoặc quá ít (nhỏ hơn 20%) thì BCN khoa sẽ xem xét và phân bố lại dựa vào tổng điểm của 2 môn xét vào chuyên ngành đó.

KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2018 ĐƯỢC XÉT THEO CÁC TIÊU CHÍ SAU:

  • Điểm xét tuyển nguyện vọng 1 (tổng điểm 02 môn xét chuyên ngành) đối với các chuyên ngành như sau:

– Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 12 điểm

– Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 10 điểm

– Chuyên ngành Điện tử: 10 điểm

Sinh viên phải thỏa điều kiện tiên quyết là không có môn học nào trong 02 môn xét chuyên ngành dưới 4 điểm.

  • Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 (tổng điểm 02 môn xét chuyên ngành) đối với các chuyên ngành như sau:

– Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: không xét tuyển nguyện vọng 2

– Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 12 điểm

– Chuyên ngành Điện tử: 10 điểm

Sinh viên phải thỏa điều kiện tiên quyết là không có môn học nào trong 02 môn xét chuyên ngành dưới 4 điểm.

  • Xét ưu tiên theo nguyện vọng 1, khi không đủ điều kiện vào nguyện vọng 1, sinh viên được tiếp tục xét theo nguyện vọng 2, nếu không đủ điều kiện vào nguyện vọng 2, sinh viên làm theo hướng dẫn ở điều 2 của quy định xét chuyên ngành như sau: Sinh viên làm đơn gửi cho BCN khoa để xem xét vào chuyên ngành còn lại nếu thỏa điều kiện xét tuyển của chuyên ngành đó. Nếu sinh viên không làm đơn hoặc không đủ điều kiện vào cả 03 chuyên ngành thì sẽ phải nộp đơn xét vào đợt xét chuyên ngành sau (sau khi đã thi lại hoặc cải thiện điểm môn học).

KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2018:

  • Số lượng đăng ký xét chuyên ngành: 220 sinh viên, trong đó, theo nguyện vọng 1:

+ Chuyên ngành Điện tử: 30 sinh viên (13,64%) (nhỏ hơn 20%)

+ Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 60 sinh viên (27,27%)

+ Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 130 sinh viên (59,09%) (lớn hơn 50%)

  • Sau khi xét tuyển, kết quả sơ bộ như sau:

+ 09/220 sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành trong đợt xét này (không đủ điều kiện xét cả 03 chuyên ngành), 211/220 sinh viên đủ điều kiện xét vào chuyên ngành.

+ Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 96 sinh viên (45,50%)

+ Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 63 sinh viên (29,86%)

+ Chuyên ngành Điện tử: 45 sinh viên (21,33%)

+ 07 sinh viên không đạt điều kiện ở cả 02 nguyện vọng nhưng thỏa điều kiện xét vào các chuyên ngành còn lại (xét theo điểm nguyện vọng 2): Sinh viên làm đơn đăng ký bổ sung theo mẫu bên dưới, dùng email sinh viên của mình, gửi đơn đăng ký qua email của Thầy Nguyễn Thái Công Nghĩa (ntcnghia@fetel.hcmus.edu.vn) trước 22:00, thứ sáu, 05/02/2021 để được BCN Khoa xem xét. Nếu sinh viên không làm đơn thì được xem như trường hợp không đủ điều kiện và sẽ phải xét chuyên ngành vào đợt năm sau. (Mẫu đơn đăng ký chuyên ngành bổ sung)

Lưu ý: Chỉ chấp nhận đăng ký bổ sung với các trường hợp thuộc điều 2 của quy định xét chuyên ngành (07 sinh viên), không chấp nhận với các trường hợp khác (đổi chuyên ngành, hủy đăng ký chuyên ngành…).