KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Lễ tốt nghiệp sinh viên khóa 2011- 2015

Vào ngày 07/11/2015, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức lễ tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015 cho sinh viên khóa 2011 và các khóa trở về trước.

Trong đợt tốt nghiệp này có 102 sinh viên tốt nghiệp, trong đó tốt nghiệp thủ khoa là bạn Huỳnh Quốc Anh thuộc bộ môn Viễn Thông – Mạng với điểm trung bình là 9.07. Đây là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc duy nhất của khoa trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh 1 bạn tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đợt này có 17 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 51 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 33 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá.

Thống kê xếp loại tốt nghiệp của ba bộ môn:

+ BM Điện Tử

Giỏi: 1
Khá: 5
TB Khá: 16
Tổng cộng: 22
+ BM Máy Tính_HTN
Giỏi: 8
Khá: 22
TB Khá: 7
Tổng cộng: 37
+ BM Viễn Thông-Mạng
Xuất sắc: 1
Giỏi: 8
Khá: 24
TB Khá: 10
Tổng cộng: 43