KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Các Mẫu Giấy Chứng Nhận của khóa học CCNA

tieude
 
Trung tâm Điện Tử – Máy Tính, ĐH.KHTN TPHCM

 Khoa Điện Tử – Viễn Thông
Học viện mạng Cisco – FetelAcad
 Cisco Networking Academy 150

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNA R&S

(Cisco Certified Network Associate)
(Khóa Đầy Đủ – 175 giờ)

CCNA150 

I.  Mẫu giấy chứng nhận hoàn tất học phần do Cisco cấp:

CN-Cisco

 

II.  Mẫu giấy khen dành cho các học viên đạt thành tích cao mỗi học phần của Cisco:

GK-Cisco

 

III.  Mẫu giấy chứng nhận hoàn tất khóa học CCNA do trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp:

CN-Cisco2

 

VI.  Mẫu chứng chỉ quốc tê CCNA của Cisco:

CC-Cisco