KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v đăng ký Seminar TN (trước 28/10)

Các sinh viên có tên trong bảng bên dưới nhanh chóng đăng ký Seminar Tốt Nghiệp cho Bộ môn của mình trước ngày 28/10/2013.

STT MSSV Khóa Họ Tên
1 820058 2008 Lê Quang Hoàng
2 820091 2008 Đoàn Phú Lộc
3 820112 2008 Hồng Tuấn Phi
4 820148 2008 Phạm Ngọc Thanh
5 920049 2009 Phạm Duy Khánh
6 920063 2009 Võ Tấn Lợi
7 920096 2009 Trần Hải Phương
8 920137 2009 Võ Anh Tuấn
9 920164 2009 Nguyễn Quang Dương