KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo đăng ký học phần các khóa (thuộc chuyên ngành VT-M)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG
BM. VIỄN THÔNG – MẠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

                                                                                                                                           Tp. HCM,  ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký học phần các khóa thuộc chuyên ngành Viễn thông – Mạng)

1.   Khóa 2009

Sinh viên Khóa 2009 sẽ phải tích lũy đủ 16TC trong chương trình đào tạo của HK2, năm học 2012-2013. Có hai trường hợp sau: 

TH1: Khóa luận tốt nghiệp + 6TC của môn tự chọn. Đối với 6TC tự chọn, sinh viên có quyền đăng ký tối đa là 9TC (chỉ cần đạt 6 TC).

Các sinh viên thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau được đăng ký hướng làm Khóa luận tốt nghiệp (tính từ HK1 đến HK7).

  • Điểm trung bình ≥ 7.2
  • Tổng số tín chỉ nợ ≤ 4TC.

TH2: Làm seminar tốt nghiệp + 12TC của môn tự chọn. Đối với 12 TC tự chọn, sinh viên có quyền đăng ký tối đa là 15TC ( chỉ cần đạt 12 TC).

Danh sách các môn tự chọn như sau:

STT

Tên môn học

Mã học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

An ninh mạng

DTV419

2

Thêm môn DTV326

2

Truyền hình số

DTV420

3

 

3

Truyền thông vệ tinh

DTV421

3

Sẽ học về lập trình do C. Nguyên phụ trách

4

Thiết kế hệ thống mạng viễn thông

DTV440

3

 

5

Nhập môn quản trị kinh doanh

DTV442

3

 

6

Thực hành An ninh mạng

DTV326

1

 

Chú ý Khóa 2009:

  • Môn An ninh mạng (DTV419) chỉ có 2TC. Vì vậy, Sinh viên đăng ký môn này cần đăng ký thêm môn Thực hành An ninh mạng (DTV326) cho đủ 3TC.
  • Môn Thực hành Truyền thông quang sẽ cập nhật trong vài ngày tới.

 

2.   Khóa 2010:

Đối với các học phần tự chọn. Bộ môn sẽ mở đồng thời cả hai hướng ( hướng A và hướng B)

Hiện nay, phòng Đào đã hiển thị danh sách các môn hướng A, danh sách các môn hướng B sẽ được cập nhật trong vài ngày tới.

 

Chú ý Khóa 2009:

Tên các môn học tự chọn hướng B chưa được cập nhật nhưng nội dung môn học sẽ thay đổi theo sinh hoạt trước lớp.

 

TM. BM Viễn thông – Mạng

Đặng Lê Khoa