KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo đăng ký thay đổi học phần

Thông báo đăng ký thay đổi học phần

Các sinh viên có nguyện vọng thay đổi học phần thì làm đơn theo mẫu tại: đây, và nộp lại cho văn phòng Khoa trước 11:00 Thứ Hai (24/01/2014)

Lưu ý: chỉ giải quyết các trường hợp có lý do chính đáng

  • Thời gian nhận đơn: từ 09h00-11h00 (Không làm việc Thứ Bảy và Chủ Nhật)
  • Địa điểm nhận đơn: Văn phòng Khoa (phòng E107)