KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo tiếp nhận đơn xin thay đổi đăng ký học phần

Bạn nào có nguyện vọng thay đổi học phần (đối với các học phần đăng ký qua mạng) thì làm đơn theo mẫu đính kèm và gửi lại cho thầy Việt Hà hoặc tại Văn Phòng Khoa vào sáng Thứ Hai (25/03) từ 09h00-11h00.

Lưu ý:
 – Chỉ nhận đơn 1 lần duy nhất trong thời gian trên, không giải quyết các trường hợp phát sinh khác.
 – Chỉ giải quyết các đơn có lý do chính đáng.
 – Chỉ giải quyết các học phần đăng ký qua mạng, không giải quyết các học phần đăng ký tại phòng đào tạo (học lại, cải thiện).

 

 Tải mẫu đơn.