KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v đăng ký học môn Phương Pháp Luận Sáng Tạo

Tín chỉ của môn Phương Pháp Luận Sáng Tạo sẽ không được tính vào tổng số tín chỉ tích lũy. Đây được xem như môn học mở rộng không bắt buộc đăng ký (môn tự chọn).

Như vậy, sinh viên nào muốn hủy môn học này thì làm đơn theo mẫu ở thông báo này.

  • Thời gian tiếp nhận đơn: 09h00-11h00 ngày Thứ ba (26/03/2013).
  • Địa điểm tiếp nhận đơn: Văn phòng Khoa Điện Tử Viễn Thông (phòng E107).

Lưu ý: không nhận đơn ngoài thời gian trên.