KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thời khóa biểu Học kỳ 1 2020 – 2021 chương trình Chất lượng cao

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021

HỆ CLC – Khoa Điện tử – Viễn thông

Thời gian bắt đầu: 12/10/2020

Khóa 2018 (SL: 24 SV)

Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
06:40 01

Các hệ thống truyền thông

T Lê Khoa

(tiết 3 – 6)

 

B11b

07:30 02
08:30 03
09:20 04
10:20 05
11:10 06
12:30 07

Phương pháp tính Matlab

T Tú

(tiết 7 – 9)

 

B11b

Phương pháp tính Matlab

T Tú

(tiết 7 – 8)

 

B40

Thiết kế Logic khả trình

T Hùng

(tiết 7 – 10)

 

B11b

13:20 08
14:20 09
15:10 10
16:10 11
17:00 12

Khóa 2019 – Lớp 1 (SL: 35 SV)

Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
06:40 1

Vật lý hiện đại

T Vinh

(tiết 2 – 6)

 

F205a

Điện tử tương tự

T Tú

(tiết 4 – 6)

 

F205b

Phương pháp luận sáng tạo

T Lê Khoa

(tiết 2 – 4)

 

F109

Xác suất thống kê

C Nhung

(tiết 5 – 6)

 

I34

Xác suất thống kê

C Nhung

(tiết 4 – 6)

 

F205b

07:30 2
08:30 3
09:20 4
10:20 5
11:10 6
12:30 7

Pháp luật đại cương

T Nính

(tiết 8 – 12)

 

F111

Tư tưởng HCM

T Định

(tiết 8 – 12)

 

F111

13:20 8
14:20 9
15:10 10
16:10 11
17:00 12

Khóa 2019 – Lớp 2 (SL: 39 SV)

Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
06:40 1

Vật lý hiện đại

T Vinh

(tiết 2 – 6)

 

F205a

Xác suất thống kê

C Nhung

(tiết 1 – 3)

 

F111

Tư tưởng HCM

T Định

(tiết 2 – 6)

 

I24

07:30 2
08:30 3
09:20 4
10:20 5
11:10 6
12:30 7

Pháp luật đại cương

T Ninh

(tiết 8 – 12)

 

I33

Điện tử tương tự

T Tú

(tiết 7 – 9)

 

B11b

Phương pháp luận sáng tạo

T Lê Khoa

(tiết 7 – 9)

 

B41

Xác suất thống kê

C Nhung

(tiết 7 – 8)

 

F110

13:20 8
14:20 9
15:10 10
16:10 11
17:00 12

Khóa 2020 – Lớp 1 (SL: SV)

Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
06:40 1

Nhập môn kỹ thuật lập trình ĐTVT

(T2-T5)

T Hùng

 

I.12a

Triết học Mac-Lênin (T2-T6)

C Hoa

 

I33

Kỹ thuật lập trình ĐTVT

(T1-T3)

T Thuận

 

F202

Vi tích phân 1B

(T1-T3)

T Thùy

 

F202

Vi tích phân 1B

(T4-T6)

T Thùy

 

B40

07:30 2
08:30 3
09:20 4
10:20 5
11:10 6
12:30 7 Thể dục 1
13:20 8
14:20 9
15:10 10
16:10 11
17:00 12

Khóa 2020 – Lớp 2 (SL: SV)

Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
06:40 1

Kỹ thuật lập trình ĐTVT

(T3-T6)

T Thuận

 

F110

Triết học Mac-Lênin (T2-T6)

C Hoa

 

C31

Vi tích phân 1B

(T1-T3)

T Thùy

 

B40

07:30 2
08:30 3
09:20 4
10:20 5
11:10 6
12:30 7

Nhập môn kỹ thuật lập trình ĐTVT

(T7-T10)

T Hùng

 

I.12b

Vi tích phân 1B

(T9-T12)

T Thùy

 

C31

Thể dục 1
13:20 8
14:20 9
15:10 10
16:10 11
17:00 12

Thời khóa biểu Học kỳ 1 2020 – 2021 chương trình Chất lượng cao: nhấn vào đây

Danh sách chia lớp Khóa 2020 chương trình Chất lượng cao: nhấn vào đây