KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo Chấm phúc tra học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 các môn do khoa ĐTVT phụ trách

Khoa Điện tử – Viễn thông thông báo đến các sinh viên về việc nhận đơn chấm phúc tra các học phần do Khoa phụ trách của học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 như sau:

  1. Thời gian nhận đơn: từ ngày 13/8/2015 đến 19/8/2015.
  2. Địa điểm nộp đơn: Văn phòng Khoa ĐTVT (E107) từ 9h00 đến 11h30.
  3. Lệ phí phúc tra: 15.000 đồng/môn.

Mẫu đơn: https://goo.gl/DDLF8M

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG