KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo đăng ký học phần HK 1- NH 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG


THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng HK1 2018-2019

– Tất cả sinh viên K15, K16 đăng ký học phần mới + trả nợ (giai đoạn cơ sở ngành và chuyên ngành, xem trong chương trình đào tạo đính kèm) từ ngày 23/08/2018 đến 27/08/2018. Sau thời gian này, những lớp có số sv đăng ký ít phòng đào tạo sẽ tự động hủy. Sau thời gian này, Khoa sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung/hủy môn học với bất kỳ lý do gì.

– [K15] Sinh viên đăng ký Tập sự 2-3 tháng lưu ý mã của chuyên ngành ĐT là DTV238, chuyên ngành MT-HTN là DTV316, chuyên ngành VT-M là DTV417. Do môn Tập sự 2-3 tháng không bảo lưu điểm (điểm I) nên sv khi đăng ký phải có kế hoạch thực tập tại công ty rõ ràng (tốt nhất là sv thực tập và có điểm ngay trong hè, cuối học kỳ sẽ báo cáo và nộp bảng điểm).

– [K15 MT-HTN] Sinh viên có 3 nhóm môn tự chọn trong học kỳ này. Sinh viên có quyền đăng ký tối thiểu 2 hoặc tối đa cả 3 nhóm môn. 2 môn tự chọn Lập trình Java (DTV321) và Lập trình hướng đối tượng (DTV319) các em chỉ nên chọn 1 trong 2 vì nội dung giống nhau, chỉ khác ngôn ngữ.

– [K15 VT-M] Sinh viên đăng ký tự chọn theo 2 hướng riêng biệt.

– [K15 ĐT] Sinh viên đăng ký tự chọn theo 2 hướng riêng biệt.

– [K15] Các môn tự chọn nếu có số sinh viên nhỏ hơn 15 sẽ bị hủy. Do đó tối ngày 26/08/2017 tất cả sinh viên phải kiểm tra lại. Nếu môn tự chọn bị hủy (do có số sinh viên đăng ký không đủ) thì sinh viên phải đăng ký lại môn tự chọn khác.

– [K16] Thời gian nộp đơn đăng ký xét chuyên ngành dự kiến : 1/12/2018

– Những môn có lịch vào CN (tiết 1-2) là những môn chưa có thời khóa biểu chính thức (các môn TH). GV phụ trách sẽ sắp xếp sau.

Link chương trình đào tạo học kỳ 1 năm học 2018-2019: CT Dao tao_HK1_2018-2019