KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sỹ 12/2019

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sỹ

Khoa Điện tử – Viễn thông thông báo đến học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sỹ trong tháng 12/2019 nộp hồ sơ bảo vệ luận văn.

Thời gian: 8 giờ đến 11 giờ, buổi sáng, từ thứ hai đến thứ sáu, hạn chót ngày 09/12/2019

Địa điểm: Văn phòng Khoa Điện tử – Viễn thông (phòng E107, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

Trân trọng kính chào.

 

Khoa ĐTVT

(Đã ký)