KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo thực hiện khảo sát môn học của khoa ĐTVT và trường ĐH KHTN trong Học kỳ 2 – Năm học 2017-2018

Thực hiện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo hàng năm. Cuối mỗi học kỳ khoa Điện tử – Viễn thông và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tiến hành khảo sinh viên để đánh giá lại chất lượng đào tạo của các môn học trong học kỳ. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên của khoa.
Việc khảo sát môn học của khoa sẽ bắt đầu thực hiện từ 05/6/2018-17/6/2018.
Những em tham gia sẽ được đánh giá tham gia tốt các hoạt động của khoa ở Mục 5 quy chế điểm rèn luyện. Những sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 10đ rèn luyện ở mục này.
Sau đây là các link cho các Khóa 14,15, 16, 17.
Khóa 2014:
https://goo.gl/forms/DIcqpCmP0hiJlz5G2
Khóa 2015:
https://goo.gl/forms/h8RIZJiBVNGEe4T03
Khóa 2016:
https://goo.gl/forms/4CJXhr8253mMEGEB2
Khóa 2017:
https://goo.gl/forms/F2AKeuGl5eh6IMbc2

——————————-

Thông báo lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Nhà trường học kỳ 2/2017-2018

Thời gian: 20/6/2018-20/7/2018

Thực hiện trực tiếp tại chức năng khảo sát/đánh giá trên trang portal.hcmus.edu.vn

Link: http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/attachments/article/142/TB-LayYKienNguoiHoc.pdf