KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v sửa đổi Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh 13/04/2022

Quyết định về xét chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với chứng chỉ VNU-EPT 13/04/2022

Kể từ 31/05/2022, chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ VNU-EPT do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp không được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM sử dụng để xét đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp (chuẩn đầu ra ngoại ngữ) đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy của các chương trình. Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ VNU-EPT đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo các quy định trước đây tương ứng với mỗi chương trình cần phải nộp cho nhà trường trước thời gian này.

Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ VNU-EPT do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp để xét chuẩn trình độ tiếng Anh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy của các chương trình về thời gian nộp như sau:

  1. Đối với sinh viên được cấp chứng chỉ VNU-EPT đạt chuẩn đầu ra trong các đợt thi trước ngày 01/5/2022: Sinh viên cần nhanh chóng nộp chứng chỉ cho Phòng Đào tạo chậm nhất là ngày 31/5/2022.
  2. Đối với sinh viên đã đăng ký thi chứng chỉ VNU-EPT trong tháng 5 năm 2022 và có kết quả thi đạt chuẩn đầu ra theo quy định: Sinh viên được gia hạn thời gian nộp chứng chỉ đến 30/6/2022./.