KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo về việc đăng ký học phần qua mạng HK1 2015-2016

Tất cả sinh viên K12, K13 đăng ký học phần mới + trả nợ (giai đoạn cơ sở ngành và chuyên ngành, xem trong chương trình đào tạo đính kèm) từ ngày 26/08/2015 đến 04/09/2015. Sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết đăng ký thêm. Sau thời gian này, những lớp có số sv đăng ký ít phòng đào tạo sẽ tự động hủy.

– [K12] Sinh viên đăng ký Tập sự 2-3 tháng lưu ý mã của chuyên ngành ĐT là DTV2…, chuyên ngành MT-HTN là DTV3…., chuyên ngành VT-M là DTV4….. Do môn Tập sự 2-3 tháng không bảo lưu điểm (điểm I) nên sv khi đăng ký phải có kế hoạch thực tập tại công ty rõ ràng (tốt nhất là sv thực tập và có điểm ngay trong hè, cuối học kỳ sẽ báo cáo và nộp bảng điểm).

– [K12 MT-HTN] Sinh viên có 3 nhóm môn tự chọn trong học kỳ này. Sinh viên có quyền đăng ký tối thiểu 2 hoặc cả 3 nhóm môn.

– [K12 VT-M] Sinh viên đăng ký tự chọn theo 2 hướng riêng biệt.

– [K12 ĐT] Tự chọn 1: Sinh viên có 6 môn tự chọn trong học kỳ này. Sinh viên có quyền đăng ký tối thiểu 6 tín chỉ.
Tự chọn 2: Sinh viên đăng ký tự chọn theo 2 hướng riêng biệt.

– [K12] Các môn tự chọn nếu có số sinh viên nhỏ hơn 15 sẽ bị hủy. Do đó ngày 30/08/2015 tất cả sinh viên phải kiểm tra lại. Nếu môn tự chọn bị hủy (do có số sinh viên đăng ký không đủ) thì sinh viên phải đăng ký lại môn tự chọn khác.

Tham khảo các môn học được mở trong chương trình Đào tạo học kỳ 1 năm học 2015 – 2016: https://goo.gl/qDIFYD