KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo về việc đăng ký học phần qua mạng Học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

  • Tất cả sinh viên K14, K15, K16 đăng ký học phần mới (giai đoạn cơ sở ngành và chuyên ngành, xem trong chương trình đào tạo đính kèm) từ ngày 13/01/2018 đến 16/01/2018. Sau thời gian này, những lớp có số sv đăng ký ít phòng đào tạo sẽ tự động hủy. Sau thời gian này, Khoa sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung/hủy môn học với bất kỳ lý do gì.
  • Các môn tự chọn nếu có số sinh viên nhỏ hơn 15 sẽ bị hủy. Do đó, vào ngày cuối cùng của đợt đăng ký, sinh viên đăng ký các môn tự chọn phải kiểm tra lại số lượng đăng ký môn học của mình. Nếu số lượng đăng ký quá ít (<15) thì hủy chọn môn học đó và đăng ký các môn học tự chọn còn lại.
  • [K14] Sinh viên đăng ký Seminar TN lưu ý mã của chuyên ngành ĐT là DTV243, chuyên ngành MT-HTN là DTV343, chuyên ngành VT-M là DTV443
  • [K15 MT-HTN] Sinh viên có 3 môn tự chọn (Kiến Trúc Bus, Cơ Sở Dữ Liệu, Công Nghệ Mạng) trong học kỳ này. Sinh viên có quyền đăng ký 1 hoặc 2 hoặc cả 3 môn. Nếu đăng ký cả 2 hoặc 3 môn mà chỉ có 1 môn đạt vẫn đủ điều kiện tốt nghiệp.
  • [K15 VT-M] Sinh viên đăng ký tự chọn theo 2 hướng riêng biệt.
  • Sinh viên K14, K15 đăng ký học phần trả nợ cho các môn ở HK1 2017- 2018 sẽ có thông báo.
  • CT Dao tao_HK2_2017-2018.