KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của NCS, bao gồm cả NCS 911

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  81 / SĐH TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

 

Kính gửi:  –  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

           – TRƯỞNG BỘ MÔN

    V/v: Báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của Nghiên cứu sinh

(Bao gồm cả NCS chương trình 911)

 

 

(Thông báo này và các mẫu báo cáo đã được công bố trên trang web:

www.hcmus.edu.vn/ đào tạo/sau đại học)

 

Theo kế hoạch hàng năm, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị Khoa, Bộ môn thông báo đến nghiên cứu sinh (NCS) và cán bộ hướng dẫn (CBHD) nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và tình hình hướng dẫn luận án.

  1. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP
  2. Nghiên cứu sinh các khóa năm 2012, 2013, 2014, 2015 (Bao gồm cả NCS chương trình 911, NCS trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 mỗi khóa) và Cán bộ hướng dẫn nộp báo cáo định kỳ về tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh. Các báo cáo nộp tại Bộ môn/ Khoa phụ trách chuyên ngành trước ngày 14/10/2017.

Bộ môn/ Khoa tập hợp xét duyệt báo cáo và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 30/10/2017, gồm:

– Bảng tổng hợp đánh giá kết quả của Bộ môn/ Khoa phụ trách chuyên ngành mẫu 1

– Báo cáo kết quả học tập của từng NCS- mẫu 2 (có chữ ký xác nhận của tập thể CBHD và phụ trách ngành)

– Báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của CBHD- mẫu 3 (phải đủ báo cáo của tập thể CBHD)

– Các hồ sơ gia hạn, chuyển tự túc của NCS khóa 2012, 2013

  1. Nghiên cứu sinh các khóa 2010, 2011: Tùy theo nguyện vọng của NCS, Khoa/ Bộ môn đề xuất ý kiến giải quyết để Trường xem xét.
  2. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo thời gian học tập của nghiên cứu sinh từng khóa như sau:

  1. Nghiên cứu sinh khóa năm 2010, 2011:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2010, 2011 đã được chuyển sang học tự túc đến ngày 30/9/2017. Đề nghị NCS phải nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ cho Khoa/ Bộ môn chậm nhất là trước ngày 5/9/2017 (ngoài ra NCS cũng phải liên hệ trực tiếp với Bộ môn/ Khoa để biết cụ thể lịch làm việc của Bộ môn/ Khoa)

Nếu NCS không bảo vệ cấp ĐVCM trước ngày 30/9/2017 thì mọi kết quả học tập của NCS sẽ bị hủy.

 

  1. Nghiên cứu sinh khóa năm 2012:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2012 đã được xét chuyển sang hệ tự túc trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết hạn gia hạn.

Để được xét học tiếp năm thứ 2 tự túc, đề nghị NCS nộp báo cáo tình hình học tập và đóng học phí năm tự túc thứ 2 (và học phí năm thứ 1, nếu còn nợ) trước ngày 15/9/2017. Mức thu: 3.000.000đ/năm/ NCS

 

  1. Nghiên cứu sinh khóa năm 2013 (đợt 1) và (đợt 2):

–          Nghiên cứu sinh khóa năm 2013 hết hạn học tập chính qui và năm gia hạn vào tháng 9/2017 (và tháng 12/2017). Các trường hợp chưa bảo vệ luận án tiến sĩ, nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập nghiên cứu thì phải nộp hồ sơ xin chuyển sang hệ tự túc tại Bộ môn phụ trách ngành đào tạo trước ngày 14/10/2017 (cả 2 đợt).

–          Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký chuyển sang hệ tự túc xem như dừng khóa học và Nhà trường buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản. Cán bộ hướng dẫn hết trách nhiệm hướng dẫn đối với NCS.

–          NCS phải đóng học phí năm tự túc thứ 1 trước ngày 15/9/2017, mức thu: 4.000.000đ/ 1năm/NCS

–          Hồ sơ chuyển sang tự túc gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 5mẫu 6

 

  1. Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 (đợt 1) và (đợt 2)

Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 (đợt 1) và (đợt 2) hết hạn học tập chính qui vào tháng 12/2017.

–       Nghiên cứu sinh hết hạn học tập chính qui nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập thì phải nộp đơn xin gia hạn thêm 12 tháng cùng hồ sơ báo cáo định kỳ năm học trước ngày 14/10/2017 tại bộ môn phụ trách ngành đào tạo.

–       Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn xem như dừng khóa học và Nhà trường buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản. Cán bộ hướng dẫn hết trách nhiệm hướng dẫn đối với NCS.

Hồ sơ gia hạn gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4

 

  1. Nghiên cứu sinh khóa năm 2015 (đợt 1, đợt 2), và khóa năm 2016 (đợt 1, đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2015, 2016 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học thứ 2 đối với khóa 2015 và năm thứ 1 đối với khóa 2016

Hồ sơ báo cáo định kỳ gồm mẫu 2 và mẫu 3.

 

Kính chào trân trọng

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu Phòng ĐT SĐH

– BGH (để báo cáo)

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 (đã ký) 

Lê Đức Phúc

 

Nguồn: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=11811&Itemid=508