KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của NCS

Theo kế hoạch hàng năm, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị Khoa, Bộ môn thông báo đến nghiên cứu sinh (NCS) và cán bộ hướng dẫn (CBHD) nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và tình hình hướng dẫn luận án.

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Nghiên cứu sinh các khóa năm 2012, 2013, 2014 và Cán bộ hướng dẫn nộp báo cáo định kỳ về tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh. Các báo cáo nộp tại Bộ môn/ Khoa phụ trách chuyên ngành trước ngày 20/10/2015 (download mẫu biểu).

 Bộ môn/ Khoa tập hợp xét duyệt báo cáo và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 30/10/2015, gồm:

– Báo cáo kết quả học tập của từng NCS

– Báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của CBHD

– Bảng tổng hợp đánh giá kết quả của Bộ môn/ Khoa phụ trách chuyên ngành

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo thời gian học tập của nghiên cứu sinh từng khóa như sau

Nghiên cứu sinh khóa năm 2009:

Nghiên cứu sinh khóa 2009 hết hạn học tập (kể cả thời gian học tự túc) vào tháng 11/2015.

–   Để xem xét việc bảo vệ luận án sau ngày 30/9/2015 nhưng không quá ngày 30/9/2016, NCS phải làm thủ tục xin bảo vệ trễ hạn. Sau khi Hội đồng học vụ xem xét và được ĐHQG- HCM chấp thuận thì mới được bảo vệ luận án. Hồ sơ xin bảo vệ trễ hạn nộp tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐHKH Tự nhiên trước ngày 30/10/2015, gồm:

+ Đơn xin bảo vệ luận án trễ hạn (NCS tự viết đơn, thuyết minh rõ những khó khăn và lý do trễ hạn trong quá trình thực hiện luận án), có xác nhận của CBHD

+ Bản nhận xét của CBHD

+ Bản sao các công trình NCKH

+ Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản

–   Sau ngày 30/10/2015 nếu nghiên cứu sinh không nộp hồ sơ bảo vệ trễ hạn nêu trên, xem như dừng khóa học và Nhà trường buộc xóa tên khỏi danh sách nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh khóa năm 2010 và khoá năm 2011:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2010 và khoá năm 2011 đã được xét gia hạn 12 tháng sẽ hết hạn học tập vào cuối tháng 9/2015 (khóa 21/2011) và vào cuối tháng 10 (khóa 20/2010).

–   Nghiên cứu sinh hết hạn học tập (kể cả thời gian gia hạn) nhưng có nguyện vọng tiếp tục học tập nghiên cứu thì phải nộp hồ sơ xin chuyển sang hệ tự túc tại Bộ môn phụ trách ngành đào tạo trước ngày 20/10/2015.

–   Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký chuyển sang hệ tự túc xem như dừng khóa học và Nhà trường buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản. Cán bộ hướng dẫn hết trách nhiệm hướng dẫn đối với NCS.

Hồ sơ chuyển sang tự túc xem mẫu trên website trường (Link)

Nghiên cứu sinh khóa năm 2012:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2012 hết hạn học tập chính qui vào tháng 9/2015.

–  Nghiên cứu sinh hết hạn học tập chính qui nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập thì phải nộp đơn xin gia hạn thêm 12 tháng học tập cùng hồ sơ báo cáo định kỳ năm học trước ngày 20/10/2015 tại bộ môn phụ trách ngành đào tạo.

–  Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn xem như dừng khóa học và Nhà trường buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản. Cán bộ hướng dẫn hết trách nhiệm hướng dẫn đối với NCS.

Đơn gia hạn xem mẫu trên website trường (Link)

Nghiên cứu sinh khóa năm 2013, 2014:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2013, 2014 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học như hướng dẫn tại mục I thông báo này.

 Kính chào trân trọng