KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông tin tuyển sinh Sau Đại học năm 2021 – Đợt 2

– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021  :

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2021-dot-2/

– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 ngành Khoa học Vật liệu:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2021-nganh-khoa-hoc-vat-lieu/

– Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/

– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/

– Thông báo thi tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2:
https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/