Khoa Điện tử – Viễn thông

Giới thiệu Khoa

Giới thiệu khoa Điện tử – Viễn thông

Khoa Điện tử – Viễn thông được Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM ra quyết định thành lập ngày 19 tháng 6 năm 2006. Nguồn gốc của Khoa xem như bắt đầu từ khoảng năm 1956 – 1958 với tên Ban Điện Tử tại Khoa Học Đại Học Đường thuộc Viện Đại Học Sài Gòn.

Đội ngũ giảng viên khoa ĐTVT

Đội ngũ giảng viên khoa ĐTVT

Hiện nay khoa ĐTVT gồm có 3 bộ môn: Điện tử, Máy tính – Hệ thống nhúng, Viễn thông và Mạng cùng 1 phòng thí nghiệm cấp Khoa phụ trách đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.

Nhân sự hiện tại chính của Khoa gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ là giảng viên chính, giảng viên, trợ giảng tham gia vào hoạt động giảng dạy tại Khoa với tổng số thành viên khoảng 50 người. Ngoài ra, còn có sự tham gia cộng tác của các Giáo sư, giảng viên từ các trường đại học Mỹ, Nhật và các trường đại học trong nước.

1. Ban chủ nhiệm Khoa

Các trợ lý

 • Quản lý giáo vụ của Khoa ĐTVT: Đặng Thị Lan Hương (E-mail: dtlhuong@fetel.hcmus.edu.vn)
 • Công tác sinh viên: CH. Nguyễn Thái Công Nghĩa (E-mail: ntcnghia@fetel.hcmus.edu.vn)
 • Quản lý mạng: CH. Nguyễn Thái Công Nghĩa
 • Thư ký: Đặng Thị Lan Hương

Các cố vấn học tập:

– TS. Lê Đức Hùng _ Trưởng Ban _ phụ trách quản lý, tổng hợp khảo sát (E-mail: ldhung@fetel.hcmus.edu.vn)

– ThS. Trần Xuân Tân_Phó Trưởng Ban_đại cương,cơ sở ngành,chuyên ngành ĐT (txtan@fetel.hcmus.edu.vn)

– ThS. Trương Tấn Quang _ Ủy Viên _ chuyên ngành VT (Email: ttquang@fetel.hcmus.edu.vn)

– ThS. Nguyễn Quốc Khoa _ Ủy Viên _ chuyên ngành MT-HTN (Email: nqkhoa@fetel.hcmus.edu.vn)

– ThS. Cao Trần Bảo Thương _ Ủy Viên _ báo cáo, hỗ trợ quy định, quy chế (E-mail: ctbthuong@fetel.hcmus.edu.vn)

 • Lịch gặp sinh viên trong học kỳ 1- Năm học 2019 – 2020:

Cơ sở Linh Trung:

+ T. Tân: Sáng T6 (đại cương, cơ sở ngành)

* Cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

+ T. Hùng: Sáng T3 (đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành ĐT)

+ T. Tân: Sáng T4 (đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành ĐT)

+ T. Quang: Sáng T4 (chuyên ngành VT-Mạng)

+ T. Q.Khoa: Sáng T7 (chuyên ngành MT-Nhúng)

2. Các Đoàn thể

 • Chủ tịch công đoàn Khoa: ThS. Trần Xuân Tân

3. Các Bộ Môn

Hiện tại, Khoa có 03 Bộ môn và 1 Phòng thí nghiệm cấp Khoa:

Bộ môn Điện tử:
 • Trưởng Bộ Môn: TS. Bùi Trọng Tú, email: bttu@fetel.hcmus.edu.vn
 • Danh sách Cán bộ và Nhân viên của bộ môn: (Xem)

Bộ môn Máy tính và Hệ thống nhúng:

 • Trưởng Bộ Môn: GV.TS. Huỳnh Hữu Thuận, email: hhthuan@fetel.hcmus.edu.vn
 • Danh sách Cán bộ và Nhân viên của Bộ môn: (Xem)

Bộ môn Viễn thông và Mạng

 • Trưởng Bộ Môn: TS. Đặng Lê Khoa, email: dlkhoa@fetel.hcmus.edu.vn
 • Danh sách Cán bộ và Nhân viên của Bộ môn: (Xem)

Phòng thí nghiệm DESLAB:

 • Trưởng phòng thí nghiệm: TS. Lê Đức Hùng, email: ldhung@fetel.hcmus.edu.vn
 • Danh sách Cán bộ và Nhân viên của PTN: (Xem)

Ngoài ra, các Bộ môn còn có các CLB học tập và phòng thực tập,…