[K19] Sinh viên đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/Seminar tốt nghiệp

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN/ SEMINAR TỐT NGHIỆP
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

Sinh viên K19 đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/Seminar tốt nghiệp theo link sau.
https://forms.gle/7r9rfbjc3QubDcBi9
Hạn chót: 10/3/2022
Lưu ý: Sinh viên K19 thỏa điều kiện ĐTB >= 7.0 và không nợ quá 8TC thực hiện KLTN, những t/h còn lại sẽ thực hiện Seminar tốt nghiệp. Các bạn SV khóa trước vẫn tiến hành đăng ký lại theo link trên.