Khoa Điện tử – Viễn thông

Giới thiệu khoa

Khoa Điện tử - Viễn thông được Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM ra quyết định thành lập ngày 19 tháng 6 năm 2006. Thật ra, Khoa có thể xem như bắt đầu từ khoảng năm 1956 - 1958 với tên Ban Điện Tử tại Khoa Học Đại Học Đường thuộc Viện Đại Học Sài Gòn. Sau năm 1975 Ban Điện tử cùng với một số Ban khác được nhập chung thành Khoa Vật lý và Ban Điện tử trở thành Bộ môn Vật lý điện tử và tồn tại một thời gian dài.

Đầu năm 2004 Bộ môn được đổi tên thành Điện tử - Viễn thông. Đầu năm 2005 Đại Học Quốc Gia (ĐHQG) TPHCM cho phép thành lập Nghành Điện tử - Viễn thông tạm thời vẫn nằm trong Khoa Vật lý nhưng có chỉ tiêu tuyển sinh riêng. Tháng 6/2006, Khoa Điện tử - Viễn thông được thành lập như đã nói ở đầu.

Thông tin tuyển sinh Sau Đại học năm 2021 – Đợt 2

– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021  : https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2021-dot-2/ – Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 ngành Khoa học Vật liệu: https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2021-nganh-khoa-hoc-vat-lieu/ – Thông báo tuyển thẳng đào tạo…