Khoa Điện tử – Viễn thông
Khoa Điện tử - Viễn thông được Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM ra quyết định thành lập ngày 19 tháng 6 năm 2006. Nguồn gốc của Khoa xem như bắt đầu từ khoảng năm 1956 - 1958 với tên Ban Điện Tử tại Khoa Học Đại Học Đường thuộc Viện Đại Học Sài Gòn.

Thông tin tuyển sinh Sau Đại học năm 2021 – Đợt 2

– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021  : https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2021-dot-2/ – Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 ngành Khoa học Vật liệu: https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2021-nganh-khoa-hoc-vat-lieu/ – Thông báo tuyển thẳng đào tạo…