KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Tầm nhìn – Sứ mạng – Triết lý giáo dục

TẦM NHÌN:

Khoa ĐTVT hướng đến việc trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh trong nước, có vị thế cao trong khu vực về lĩnh vực điện tử – viễn thông

 

SỨ MẠNG

Khoa ĐTVT là nơi đào tạo đại học và sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực điện tử-viễn thông chất lượng cao; là nơi thực hiện nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

 
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Triết lý giáo dục của khoa Điện tử – Viễn thông là học thuật, sáng tạo, phục vụ, vì người học và học tập suốt đời.