Thông báo Bảo vệ Luận văn Cao học đợt tháng 12/2022

Học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy chế đào tạo nộp hồ sơ bảo vệ luận văn tại văn phòng khoa Điện tử – Viễn thông (phòng E107).

Thời gian nộp hồ sơ: 8g30 – 11g từ 05/12/2022 đến 09/12/2022

Thời gian bảo vệ: dự kiến 19-30/12/2022