Thông báo mở bổ sung học phần Xác suất thống kê trong HK1/2022-2023 bậc đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

(Về việc mở bổ sung học phần Xác suất thống kê trong HK1/2022-2023 sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK1/2022-2023, Trường điều chỉnh mở bổ sung học phần Xác suất thống kê trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2021 như sau:

nh hk Mã mh Tên môn học Lớp Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Phòng học Ngày bắt đầu
22-23 1 MTH00040 Xác suất thống kê 21_1 5 6 4 cs2:F307 12/09/2022
22-23 1 MTH00040 Xác suất thống kê 21_2 6 6 4 cs2:F307 12/09/2022

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại các học phần theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2022-2023 như đã thông báo.

Link bài viết: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/186-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/dang-ky-hoc-phan/4560-thong-bao-mo-bo-sung-hoc-phan-xac-suat-thong-ke-trong-hk1-2022-2023-bac-dai-hoc-he-chinh-quy?Itemid=437