BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

  1. Biểu mẫu liên quan đến Khóa luận/ Seminar tốt nghiệp:

a. Mẫu nhận xét của giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp:

MAU nhanxet huong dan khoa luan_2022[Mẫu KLTN-03a]

b. Mẫu nhận xét của giảng viên hướng dẫn Seminar tốt nghiệp:

MAU nhanxet huong dan seminar_2022[Mẫu KLTN-03b]

c. Mẫu nhận xét của giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp:

MAU nhanxet phan bien khoa luan_2022[Mẫu KLTN-04a]

c. Mẫu nhận xét của giảng viên phản biện Seminar tốt nghiệp:

MAU nhanxet phan bien Seminar_2022[Mẫu KLTN-04b]

d. Phiếu chấm điểm Khóa luận tốt nghiệp/ Seminar tốt nghiệp dành cho thành viên hội đồng:

Phieu cham diem KLTN_2022[Mẫu KLTN-05 dành cho thành viên hội đồng]