BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. BÙI TRỌNG TÚ

TRƯỞNG KHOA

TS. ĐẶNG LÊ KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. CAO TRẦN BẢO THƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

CÁC BỘ MÔN

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

TS. HUỲNH HỮU THUẬN

TRƯỞNG BỘ MÔN MÁY TÍNH – HỆ THỐNG NHÚNG

TS. ĐẶNG LÊ KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN VIỄN THÔNG – MẠNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM DESLAB

ThS. HUỲNH QUỐC THỊNH

TRƯỞNG PTN ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

CỐ VẤN HỌC TẬP

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

TRƯỞNG BAN

Quản lý, tổng hợp khảo sát

ThS. TRẦN XUÂN TÂN

PHÓ BAN

Đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành Điện tử

ThS. TRƯƠNG TẤN QUANG

ỦY VIÊN

Chuyên ngành Viễn thông – Mạng

ThS. NGUYỄN QUỐC KHOA

ỦY VIÊN

Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng

ThS. CAO TRẦN BẢO THƯƠNG

ỦY VIÊN

Báo cáo, hỗ trợ quy định, quy chế

CÁC TRỢ LÝ

ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG

QUẢN LÝ GIÁO VỤ KHOA

THƯ KÝ KHOA

ThS. NGUYỄN THÁI CÔNG NGHĨA

TRỢ LÝ SINH VIÊN

ThS. NGÔ MINH NGHĨA

QUẢN LÝ MẠNG

ĐOÀN THỂ

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ThS. NGÔ MINH NGHĨA

BÍ THƯ CHI ĐOÀN CÁN BỘ TRẺ