NHÂN SỰ BỘ MÔN MÁY TÍNH – HỆ THỐNG NHÚNG

TS. HUỲNH HỮU THUẬN

Trưởng Bộ môn Máy tính – Hệ thống nhúng

 

hhthuan@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. CAO TRẦN BẢO THƯƠNG

Phó Trưởng khoa Điện tử – Viễn thông

 

ctbthuong@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. TRẦN THỊ ĐIỂM

 

 

ttdiem@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN QUỐC KHOA

 

 

nqkhoa@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. LÊ ĐỨC TRỊ

 

 

ldtri@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN QUANG ANH

 

 

nqanh@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. NGUYỄN XUÂN VINH

 

 

nxvinh@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. ĐỖ QUỐC MINH ĐĂNG

 

 

dqmdang@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. PHAN VIỆT DŨNG

 

 

pvdung@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. HOÀNG ANH TUẤN

 

 

hoatuan@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. TRẦN TUẤN KIỆT

 

 

trtkiet@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. ĐẶNG TẤN PHÁT

 

 

dtphat@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. NGUYỄN NHƯ HOÀNG

 

 

nnhoang@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG

 

 

dtlhuong@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN